Nehemia 4

Nehemia 4

Samaritanen proberen de bouw te beletten

1. Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden 2. en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: “Wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn?” 3. En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei: “Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. 4. Hoor, onze Almachtige, dat wij een voorwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd: geef hen over als buit in een land van gevangenschap. 5. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor Uw aangezicht, want zij hebben U getergd tegenover de bouwers. 6. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken.” 7. Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. 8. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. 9. Maar wij baden tot onze Almachtige en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. 10. Toen zei Juda: “De kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin; wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. 11. Onze tegenstanders zeiden: Zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben; zo zullen we het werk laten ophouden.” 12. Het gebeurde, toen de Joden die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: “Jullie moeten naar ons terugkeren,” 13. dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. 14. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: “Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en strijd voor je broeders, je zonen en je dochters, je vrouwen en je huizen.” 15. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. 16. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. 17. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze oplaadden, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast. 18. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. 19. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: “Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de één ver van de ander. 20. Op de plaats waar je het bazuingeschal hoort, daar moet je je bij ons voegen. Onze Almachtige zal voor ons strijden.” 21. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. 22. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: “Ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons ’s nachts wacht en overdag werkploeg zijn.” 23. Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water.

Nehemia 3 | Nehemia | Nehemia 5

Share