2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

2 Timoteüs 2

2:1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
2:2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
2:3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus (Yahushua de Messias).
2:4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
2:5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.
2:6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
2:7 Denk na over wat ik zeg, maar laat Yahweh u inzicht geven in alle dingen.
2:8 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.
2:9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van Yahweh is niet gebonden.
2:10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
2:11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
2:13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

De houding jegens de dwaalleraars

2:14 Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van Yahweh, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders.
2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor Yahweh te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
2:16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen.
2:17 En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus.
2:18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.
2:19 Toch blijft het vaste fundament van Yahweh staan, met dit zegel: Yahweh kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.
2:20 Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik.
2:21 Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt.
2:22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die Yahweh aanroepen uit een rein hart.
2:23 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen.
2:24 Een dienstknecht van Yahweh moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.
2:25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft Yahweh hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen
2:26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

2 Timoteüs 1 | 2 Timoteüs | 2 Timoteüs 3

Share