Handelingen 17

Handelingen 17

Paulus in Thessalonica

1. En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. 2. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 3. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Gezalfde (Messias) moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Yâhuwshúa` is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. 4. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. 5. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. 6. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: “Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 7. en Jason heeft hen in huis genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Yâhuwshúa`.” 8. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring. 9. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.

Paulus in Berea

10. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ’s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. 11. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 12. Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. 13. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het Woord van Yâ-hwéh door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigten in verwarring brengen. 14. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg, in de richting van de zee; maar Silas en Timotheüs bleven daar achter.

Paulus in Athene op de Areopagus

15. En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheüs te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. 16. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. 17. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die Yâ-hwéh vrezen, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. 18. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden: “Wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen?” Maar anderen zeiden: “Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde machtigen; want hij verkondigde hun Yâhuwshúa` en de opstanding.” 19. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij zeiden: “Mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar je over spreekt? 20. Want je laat ons enkele vreemde dingen horen; wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben.” 21. (Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.) 22. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: “Mannen van Athene! Ik merk dat je in alle opzichten zeer gelovig bent. 23. Want toen ik de stad doorging en jullie heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE MACHTIGE. Deze dan, Die je dient zonder dat je Hem kent, verkondig ik jullie. 24. De Almachtige Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heerser van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26. En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27. opdat zij de Heerser zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 28. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 29. Wij nu, die van Yâ-hwéh’s geslacht zijn, moeten niet denken dat de Heerser gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 30. Yâ-hwéh dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31. en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: “Wij zullen je hierover nog wel eens horen.” 33. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. 34. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen.

Handelingen 16 | Handelingen | Handelingen 18

Share