2 Samuel 17

2 Samuel 17

De raad van Achitofel verworpen

1. Verder zei Achitofel tegen Absalom: ‘Laat mij toch twaalfduizend mannen uitkiezen, dan zal ik mij gereedmaken en David deze nacht nog achternajagen. 2. Ik zal hem aanvallen terwijl hij moe en ontmoedigd is, en zal hem schrik aanjagen. Dan zal al het volk dat bij hem is, op de vlucht slaan, en ik zal alleen de koning doden. 3. Dan zal ik heel het volk naar je laten terugkeren; het terugkeren van allen is afhankelijk van de man die je zoekt. Heel het volk zal in vrede zijn.” 4. Dit woord nu was goed in de ogen van Absalom en in de ogen van alle oudsten van Israël. 5. Maar Absalom zei: “Roep toch ook Husai, de Archiet, en laten wij ook luisteren naar wat híj te zeggen heeft.” 6. Toen Husai bij Absalom binnenkwam, zei Absalom tegen hem: “Dit heeft Achitofel gesproken. Zullen wij zijn woord opvolgen? Zo niet, spreek je uit.” 7. Toen zei Husai tegen Absalom: “De raad die Achitofel gegeven heeft, is ditmaal niet goed.” 8. Verder zei Husai: “Ú kent uw vader en zijn mannen, dat zij helden zijn, en dat zij bitter van gemoed zijn, zoals een beer die in het veld van jongen beroofd is. Bovendien is uw vader een strijdbare man en zal hij niet overnachten bij het volk. 9. Zie, hij heeft zich nu zeker verborgen in één van de holen of in één van de andere schuilplaatsen. En het zal gebeuren, als er in het begin sommigen van hen vallen, dat ieder die het hoort, zal zeggen: Er is een grote slachting geweest onder het volk dat achter Absalom staat. 10. Dan zal zelfs iemand die een dapper man is, van wie het hart als dat van een leeuw is, beslist smelten van angst, want heel Israël weet dat uw vader een held is en dat zij die bij hem zijn, dappere mannen zijn. 11. Daarom geef ik als raad: laat met spoed heel Israël, van Dan tot Berseba, zo talrijk als de zandkorrels die aan de zee zijn, bij jou verzameld worden, en ga zelf mee in de strijd. 12. Dan komen wij bij hem in één van zijn schuilplaatsen, waar hij gevonden wordt. Dan vallen we op hem zoals de dauw op de aardbodem valt. En van hem en al de mannen die bij hem zijn, zal er zelfs niet één worden overgelaten. 13. En als hij zich in een stad verzamelt, zal heel Israël touwen naar die stad aandragen, en zullen wij haar tot in het dal neertrekken, totdat er ook niet één steentje meer gevonden wordt.” 14. Toen zei Absalom, met alle mannen van Israël: “De raad van Husai, de Archiet, is beter dan de raad van Achitofel.” Yâ-hwéh Yâhuwshúa` had het echter zo beschikt om de goede raad van Achitofel te verijdelen, opdat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` het kwaad over Absalom zou brengen.

Husai waarschuwt David

15. Husai zei tegen Zadok en Abjathar, de priesters: “Zo en zo heeft Achitofel Absalom en de oudsten van Israël aangeraden, maar zo en zo heb ík hun aangeraden. 16. Stuur daarom nu snel een bode naar David om te zeggen: Overnacht deze nacht niet in de vlakten van de woestijn en steek ook direct over, anders wordt de koning met al het volk dat bij hem is, verslonden.” 17. Jonathan en Ahimaäz stonden bij de bron Rogel. Een slavin ging ernaartoe en vertelde het hun. Daarop gingen zij op weg om het koning David te vertellen. Zij konden zich immers niet laten zien door de stad binnen te gaan. 18. Maar een jongen zag hen en vertelde het aan Absalom. De twee liepen echter hard weg en kwamen bij het huis van iemand in Bahurim die op zijn binnenplaats een put had, waarin zij afdaalden. 19. De vrouw nam het dekkleed, spreidde dat over de opening van de put en strooide daar gerst op. Zo werd de zaak niet bekend. 20. Toen de dienaren van Absalom bij de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij: “Waar zijn Ahimaäz en Jonathan?” De vrouw zei tegen hen: “Zij zijn die waterbeek overgestoken.” En toen zij hen gezocht maar niet gevonden hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem. 21. En het gebeurde, nadat dezen weggegaan waren, dat zij uit de put klommen, verdertrokken en alles aan koning David vertelden. Zij zeiden tegen David: “Maak u gereed en steek snel het water over, want dat en dat heeft Achitofel met betrekking tot u aangeraden.” 22. Toen maakte David zich gereed, met al het volk dat bij hem was, en zij staken de Jordaan over. Bij het morgenlicht ontbrak er zelfs niet één die de Jordaan niet overgestoken was. 23. Toen Achitofel zag dat zijn raad niet uitgevoerd was, zadelde hij de ezel en maakte zich gereed. Hij ging naar zijn huis in zijn stad, regelde de zaken van zijn huis en hing zich op. Zo stierf hij en werd begraven in het graf van zijn vader. 24. David kwam in Mahanaïm, en Absalom trok de Jordaan over, hij en alle mannen van Israël met hem. 25. Absalom had Amasa over het leger aangesteld in plaats van Joab. Amasa was de zoon van een man van wie de naam Jethra was, de Israëliet die bij Abigaïl gekomen was, de dochter van Nahas en zuster van Zeruja, de moeder van Joab. 26. Israël en Absalom sloegen hun kamp op in het land van Gilead. 27. En het gebeurde, toen David in Mahanaïm aangekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas, uit Rabba van de Ammonieten, en Machir, de zoon van Ammiël, uit Lodebar, en Barzillai uit Gilead, en wel uit Rogelim, 28. bedden, schalen, aardewerk, tarwe, gerst, meel, geroosterd koren, bonen, linzen – ook geroosterd – 29. honing, boter, kleinvee en kazen van koeienmelk bij David brachten, en bij het volk dat bij hem was, om te eten. Want zij zeiden: “Dit volk is hongerig, moe en dorstig in de woestijn.”

2 Samuel 16 | 2 Samuel | 2 Samuel 18

Share