1 Moshéh 25

1 Moshéh 25

Verder nageslacht van Abraham

1. Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Ketura was. 2. En zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. 3. Joksan verwekte Sjeba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümmieten. 4. De zonen van Midian waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Zij allen waren zonen van Ketura. 5. Abraham gaf alles wat hij had aan Izak, 6. maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Izak vandaan in oostelijke richting, naar het Oosterland.

Abraham sterft

7. Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: honderdvijfenzeventig jaar. 8. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. 9. Izak en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hethiet, 10. op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven, en zijn vrouw Sara. 11. Het gebeurde na de dood van Abraham dat de Almachtige Izak, zijn zoon, zegende. En Izak ging bij de put Lachai-Roï wonen.

De zonen van Ismaël

12. Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft. 13. Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; 14. Misma, Duma, en Massa; 15. Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. 16. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stammen. 17. Dit zijn de levensjaren van Ismaël: honderdzevenendertig jaar. Toen gaf hij de geest en stierf, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. 18. Zijn nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten.

Ezau en Jakob

19. Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak. 20. Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. 21. Izak bad vurig tot YAHWEH in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En YAHWEH liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. 22. De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging YAHWEH raadplegen. 23. YAHWEH zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. 24. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. 25. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau. 26. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte. 27. Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. 28. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at; Rebekka daarentegen had Jakob lief. 29. Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was. 30. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. 31. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. 32. Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? 33. Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34. Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.

1 Moshéh 24 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 26

Share