Rechters 10

Rechters 10

Tola en Jaïr

1. Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. Hij was de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issaschar, en hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. 2. Hij gaf drieëntwintig jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. 3. Na hem stond Jaïr op, de Gileadiet. Hij gaf tweeëntwintig jaar leiding aan Israël. 4. Hij had dertig zonen, die op dertig ezelshengsten reden en dertig steden hadden. Men noemt ze tot op deze dag de dorpen van Jaïr, die in het land Gilead liggen. 5. Jaïr stierf en werd begraven in Kamon.

De Filistijnen en de Ammonieten onderdrukken Israël

6. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en dienden de Baäls en de Astartes en de goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij verlieten Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en dienden Hem niet. 7. Toen ontbrandde de toorn van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegen Israël en Hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. 8. En in datzelfde jaar begonnen dezen de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. Achttien jaar onderdrukten zij al de Israëlieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden, in het land van de Amorieten, dat in Gilead lag. 9. Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden en tegen Benjamin en het huis van Efraïm, zodat Israël zeer in het nauw zat. 10. Toen riepen de Israëlieten tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zeiden: “Wij hebben tegen U gezondigd, zowel omdat wij onze Almachtige hebben verlaten, alsook omdat wij de Baäls hebben gediend.” 11. Maar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen de Israëlieten: “Heb Ik jullie niet van de Egyptenaren verlost, en van de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen, 12. en van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten, toen zij je onderdrukten en je tot Mij riep en Ik je uit hun hand verloste? 13. En toch hebt je Mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal Ik jullie niet meer verlossen. 14. Ga weg en roep tot de goden die je verkozen hebt. Laten die je verlossen ten tijde dat je in nood verkeert!” 15. Maar de Israëlieten zeiden tegen Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: “Wij hebben gezondigd. Doet U maar met ons naar alles wat goed is in Uw ogen; alleen, red ons toch op deze dag!” 16. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Toen kon Zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. 17. En de Ammonieten werden bijeengeroepen en zij sloegen hun kamp op in Gilead, terwijl de Israëlieten zich verzamelden en in Mizpa hun kamp opsloegen. 18. Toen zeiden het volk en de vorsten van Gilead tegen elkaar: “Wie is de man die zal beginnen te strijden met de Ammonieten? Die zal het hoofd worden van alle inwoners van Gilead.”

Rechters 9 | Rechters | Rechters 11

Share