Jesaja 41

Jesaja 41

1. Zwijg voor Mij, kustlanden, laten de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken, laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. 2. Wie heeft vanwaar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? 3. Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede, over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, Yâ-hwéh, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde. 5. De kustlanden zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde beefden; ze kwamen naderbij en traden toe. 6. De één hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: “Wees sterk!” 7. De vakman bemoedigde de edelsmid, hij die met de hamer gladmaakt, hem die op het aambeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: “Het is goed.” Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. 8. Maar jij, Israël, Mijn dienaar, jij, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, 9. jij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: “Je bent Mijn dienaar, Ik heb je verkozen, Ik heb je niet verworpen.” 10. Wees niet bevreesd, want Ik ben met jou, wees niet verschrikt, want Ik ben je Almachtige. Ik sterk je, ook help Ik je, ook ondersteun Ik je met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 11. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen je ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die jou aanklagen. 12. Je zult hen zoeken, maar je zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen je keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen je voeren. 13. Want Ik ben Yâ-hwéh, je Almachtige, Die je rechterhand vastgrijpt en tegen je zegt: “Wees niet bevreesd, Ik help je.” 14. “Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help je,” spreekt Yâ-hwéh, “je Verlosser is de Pure van Israël.” 15. Zie, Ik maak je tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. Je zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels maken als kaf. 16. Je zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal ze verspreiden. Maar je zult je verheugen in Yâ-hwéh, in de Pure van Israël zul je je beroemen. 17. De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet, hun tong versmacht van dorst. Ík, Yâ-hwéh, zal hen verhoren, Ik, de Almachtige van Israël, zal hen niet verlaten. 18. Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 19. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, 20. opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van Yâ-hwéh dit gedaan heeft, en de Pure van Israël het geschapen heeft. 21. “Kom naderbij met je aanklacht,” zegt Yâ-hwéh, “kom maar naar voren met je bewijzen,” zegt de Koning van Jakob. 22. Laten zij de zaken naar voren brengen en ons de dingen bekendmaken die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen. 23. Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat U Yâ-hwéh bent. Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien. 24. Zie, je bent minder dan niets, en je werk is minder dan een nietig ding; een gruwel is hij die voor je kiest. 25. Ik doe Iemand opstaan uit het noorden en Hij zal komen: vanwaar de zon opkomt zal Hij Mijn Naam aanroepen; Hij zal komen, de machthebbers als leem vertreden en zoals een pottenbakker klei treedt. 26. Wie heeft het van het begin af verkondigd, zodat wij het kunnen weten, of van tevoren, dat wij kunnen zeggen: “Het is terecht?” Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die iets horen doet, ook niemand die jouw woorden hoort. 27. Ik, de Eerste, zeg tegen Sion: “Zie, zie ze daar!” en tegen Jeruzalem: “Ik zal een Vreugdebode geven.” 28. Want Ik zag toe, maar er was niemand, zelfs niet onder dezen, er was geen raadsman, dat Ik hun iets zou vragen en zij Mij antwoord zouden geven. 29. Zie, zij allen zijn nietigheid, hun werken zijn niets, hun gegoten beelden zijn wind en leegte.

Jesaja 40 | Jesaja | Jesaja 42

Share