21

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 21

21:1 Het hart van een koning is in de hand van Yahweh als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.
21:2 Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar Yahweh toetst de harten.
21:3 Gerechtigheid en recht te doen is voor Yahweh verkieslijker dan een offer.
21:4 Een hooghartige oogopslag en een trots hart – het pas ontgonnen land van goddelozen – zijn zonde.
21:5 De plannen van wie vlijtig is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek.
21:6 Wie met een bedrieglijke tong schatten verwerft, is als de verwaaiende zucht van hen die de dood zoeken.
21:7 De verwoesting van goddelozen sleurt hen mee, omdat zij weigeren recht te doen.
21:8 De weg van een mens is krom en vreemd, maar het werk van een reine is juist.
21:9 Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw.
21:10 De ziel van een goddeloze is belust op het kwade, zijn naaste vindt geen genade in zijn ogen.
21:11 Als men de spotter laat boeten, wordt de onverstandige wijs, en als men de wijze onderricht, doet hij kennis op.
21:12 De rechtvaardige let aandachtig op het huis van een goddeloze: Elohim stort goddelozen in het onheil.
21:13 Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme, ook hij zal roepen en niet verhoord worden.
21:14 Een gift in het verborgene houdt toorn eronder, en een geschenk in de schoot hevige woede.
21:15 Voor de rechtvaardige is het een blijdschap recht te doen, maar voor hen die onrecht bedrijven, is het een verschrikking.
21:16 Een mens die van de weg van het verstand afdwaalt, zal in gezelschap van de gestorvenen rusten.
21:17 Wie blijdschap liefheeft, zal gebrek lijden, wie wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.
21:18 Een goddeloze is losgeld voor de rechtvaardige, en de trouweloze komt in de plaats van de oprechten.
21:19 Het is beter te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en wrevelige vrouw.
21:20 In de woning van een wijze ligt een begerenswaardige schat en olie, maar een dwaze mens verspilt die.
21:21 Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.
21:22 Een wijze beklimt een stad van helden en haalt de vesting waarop men vertrouwt, neer.
21:23 Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.
21:24 Hoogmoedig, trots: spotter is zijn naam, hij gaat met mateloze overmoed te werk.
21:25 Het verlangen van een luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.
21:26 De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken, maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.
21:27 Het offer van goddelozen is een gruwel, hoeveel te meer als zij het met een schandelijke bedoeling brengen!
21:28 Een leugenachtige getuige zal omkomen, maar iemand die luistert, mag voor altijd spreken.
21:29 Een goddeloze man trekt een stalen gezicht, maar een oprechte, die versterkt zijn weg.
21:30 Er is geen wijsheid, er is geen inzicht, en er is geen raad tegen Yahweh.
21:31 Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van Yahweh.

Spreuken 20 | Spreuken 22

Share