Lied 33

Lied (Psalm) 33

1. Zing vrolijk in Yâ-hwéh, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. 2. Loof Yâ-hwéh met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit. 3. Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. 4. Want het woord van Yâ-hwéh is recht en al Zijn werken betrouwbaar. 5. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de barmhartigheid van Yâ-hwéh. 6. Door het Woord van Yâ-hwéh is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. 7. Hij verzamelt het water van de zee als een dam, Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. 8. Laat heel de aarde voor Yâ-hwéh vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. 9. Want Híj spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. 10. Yâ-hwéh vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. 11. Maar de raad van Yâ-hwéh bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. 12. Gezegend het volk dat Yâ-hwéh tot zijn Almachtige heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft. 13. Yâ-hwéh schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. 14. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde. 15. Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden. 16. Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. 17. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. 18. Zie, het oog van Yâ-hwéh is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn barmhartigheid hopen, 19. om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is. 20. Onze ziel verwacht Yâ-hwéh, Hij is onze hulp en ons schild. 21. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. 22. Laat Uw barmhartigheid over ons zijn, O Yâ-hwéh, zoals wij op U hopen.

Lied 32 | Lied 34

Share