Hosea 10

Hosea 10

Hernieuwde aankondiging van straffen

1. “Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. 2. Verdeeld is hun hart, nu staan zij schuldig. Yâ-hwéh Zelf zal hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verwoesten. 3. Voorzeker, dan zullen zij zeggen: ‘Wij hebben geen koning, want wij hebben Yâ-hwéh niet gevreesd. Een koning, wat zou die dan voor ons kunnen doen?’ 4. Zij spreken loze woorden, zweren valse eden, sluiten maar verbonden. Het recht loopt uit als een gifplant in de voren van het veld. 5. Voor de kalveren van Beth-Aven zijn de inwoners van Samaria bevreesd. Ja, zijn volk zal erover treuren en zijn afgodspriesters – die zich erover verheugden – vanwege zijn luister, want die is van hem weggevoerd. 6. Ja, dat kalf zal naar Assyrië gevoerd worden, een geschenk voor koning Jareb. Zo zal Efraïm schande op zich laden en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn voornemen. 7. Samaria is afgehouwen; zijn koning drijft als een tak op het water. 8. Weggevaagd zullen de hoogten van Aven worden, de zonde van Israël; doornen en distels zullen opschieten tot boven hun altaren. Dan zullen zij tegen de bergen zeggen: Bedek ons! en tegen de heuvels: Val op ons! 9. Sinds de dagen van Gibea heb je gezondigd, Israël! Daar zijn zij blijven staan. De strijd in Gibea zal hen niet treffen, de strijd tegen onrechtvaardige mannen. 10. Het is Mijn verlangen hen te bestraffen: volken worden tegen hen samengetrokken, verstrikt als zij zijn in beide ongerechtigheden. 11. Omdat Efraïm een getemde jonge koe is, gewillig om te dorsen, ben Ik voorbijgegaan aan de schoonheid van haar hals: Ik zal Efraïm inspannen, Juda zal ploegen, Jakob zal voor zichzelf eggen. 12. Zaai voor jezelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! Ploeg voor jezelf ongeploegd land om! Het is tijd om Yâ-hwéh te zoeken, totdat Hij komt en het laat regenen: gerechtigheid over jou. 13. Je hebt zonde geploegd, onrechtvaardigheid geoogst, leugenvrucht gegeten; want je hebt vertrouwd op je weg, op je grote aantal helden. 14. Daarom zal er oorlogsgedruis tegen je volk ontstaan, en al je vestingen zullen verwoest worden, zoals Salman verwoesting aanrichtte bij Beth-Arbel op de dag van strijd: moeders werden met de zonen verpletterd. 15. Dat heeft Bethel je dus aangedaan vanwege je mateloze slechtheid. In de dageraad is hij voorgoed omgebracht: de koning van Israël.”

Hosea 9 | Hosea | Hosea 11

Share