15

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Romeinen 15

15:1 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen.
15:2 Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
15:3 Want ook de Messias heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.
15:4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.
15:5 En de Elohim van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Messias Yahushua,
15:6 opdat u eensgezind, met één verstand en één mond, Yahweh, Vader van onze Verlosser Yahushua de Messias verheerlijkt.
15:7 Daarom, aanvaard elkaar zoals ook de Messias ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van Yahweh.
15:8 En ik zeg dat Yahushua de Messias een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van Yahweh om de beloften aan de vaderen te bevestigen,
15:9 en opdat de heidenen Yahweh zouden verheerlijken vanwege Zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
15:10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!
15:11 En verder: Loof Yahweh, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!
15:12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.
15:13 De Elohim nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
15:14 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen.
15:15 Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door Yahweh gegeven is,
15:16 om een dienaar van Yahushua de Messias te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van Yahweh als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan Yahweh, geheiligd door de Heilige Geest.
15:17 Zo heb ik dan roem in Yahushua de Messias in de dingen die Yahweh aangaan.
15:18 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat de Messias niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad,
15:19 door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van Yahweh. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van de Messias vervuld.
15:20 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar de Messias nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen.
15:21 Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.
15:22 Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen.
15:23 Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen,
15:24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben.
15:25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen,
15:26 want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem.
15:27 Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
15:28 Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen.
15:29 En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van de Messias zal komen.
15:30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Meester Yahushua de Messias en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot Yahweh voor mij,
15:31 dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is,
15:32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van Yahweh en bij u tot rust zal mogen komen.
15:33 En moge de Elohim van de vrede met u allen zijn. Amen.

Romeinen 14 | Romeinen | Romeinen 16

Share