Lied 49

Lied (Psalm) 49

Vergankelijkheid van aardse rijkdom

1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2. Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld, 3. zowel eenvoudigen als aanzienlijken, rijk en arm samen. 4. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. 5. Ik zal mijn oor neigen tot een parabel, ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel. 6. Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? 7. Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8. Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan Yâ-hwéh zijn losgeld niet geven. 9. De losprijs voor hun ziel is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. 10. Hij zou dan voor altijd verder leven, en het verderf niet zien. 11. Want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten. 12. Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie; zij noemen de landen naar hun naam. 13. Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan. 14. Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela. 15. Als schapen legt men hen in het graf, de dood zal hen weiden. De oprechten zullen in de morgen over hen heersen, het graf zal hun schoonheid doen wegteren, ver van hun woning. 16. Maar Yâ-hwéh zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela. 17. Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18. want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. 19. Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men je, omdat je jezelf te goed doet, 20. toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. 21. De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Psalm 48 | Psalmen | Psalm 50

Share