7

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Exodus 7

7:1 Toen zei YAHWEH tegen Mozes: Zie, Ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aäron zal uw profeet zijn.
7:2 Ú moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan.
7:3 Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn tekenen en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken.
7:4 De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten.
7:5 Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik YAHWEH ben, als Ik Mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid.
7:6 Toen deden Mozes en Aäron zoals YAHWEH hun geboden had. Dat deden zij.
7:7 Mozes was tachtig jaar oud en Aäron drieëntachtig jaar oud toen zij tot de farao spraken.
7:8 En YAHWEH zei tegen Mozes en tegen Aäron:
7:9 Als de farao tot u spreekt: Doe voor uzelf een wonderteken, dan moet u tegen Aäron zeggen: Neem je staf en werp die neer voor de farao; en de staf zal tot een slang worden.
7:10 Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals YAHWEH geboden had. Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.
7:11 Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde.
7:12 Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun staven.
7:13 Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals YAHWEH gesproken had.

Eerste plaag: water in bloed veranderd

7:14 Toen zei YAHWEH tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan.
7:15 Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen.
7:16 U moet dan tegen hem zeggen: YAHWEH, de Elohim van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren.
7:17 Zo zegt YAHWEH: Hieraan zult u weten dat Ik YAHWEH ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden.
7:18 En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken.
7:19 Toen zei YAHWEH tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten.
7:20 Mozes en Aäron deden precies zoals YAHWEH geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd.
7:21 De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.
7:22 Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen, zoals YAHWEH gesproken had.
7:23 En de farao keerde zich om, ging naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte.
7:24 Maar alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater, want van het water van de Nijl konden zij niet drinken.
7:25 Zo gingen zeven dagen voorbij, nadat YAHWEH de Nijl geslagen had.

Exodus 6 | Exodus | Exodus 8

Share