Nehemia 5

Nehemia 5

Nehemia verlicht de schuldenlast van de armen

1. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. 2. Er waren er die zeiden: “Onze zonen, onze dochters en wijzelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven.” 3. Ook waren er die zeiden: “Wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger.” 4. Verder waren er die zeiden: “Wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning, op onze velden en onze wijngaarden. 5. Welnu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees; zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie: wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen en er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen, en dat buiten onze macht, en onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe.” 6. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. 7. Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: “U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder!” Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. 8. Ik zei tegen hen: “Wíj hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht zoveel als in ons vermogen lag; gaat ú nu weer uw broeders verkopen zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht?” Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. 9. En ik zei: “Wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vreze van onze Almachtige vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? 10. Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. 11. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hun leent.” 12. Toen zeiden ze: “Wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt.” Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. 13. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei: “Zo moge Yâ-hwéh Yâhuwshúa` elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid, en zo moge hij uitgeschud en leeg zijn.” En de hele gemeente zei: “Amen!” En zij prezen Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en het volk handelde dienovereenkomstig.

De inzet van Nehemia

14. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthahsasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten. 15. Maar de eerdere landvoogden, die er vóór mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk en zij hadden brood en wijn van hen genomen, en daarna nog veertig sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk. Maar ík heb zo niet gehandeld, omdat ik Yâ-hwéh Yâhuwshúa` vreesde. 16. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt en wij hebben geen grondbezit verworven en al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. 17. De Joden en de machthebbers, honderdvijftig man, en zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. 18. Wat klaargemaakt werd voor één dag: Voor mij werden één rund, zes uitgelezen stuks kleinvee en vogels klaargemaakt en, met een tussenpoos van tien dagen, zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood, bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. 19. Denk toch aan mij, mijn Almachtige, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk.

Nehemia 4 | Nehemia | Nehemia 6

Share