2 Koningen 2

2 Koningen 2

Elia wordt weggenomen

1. Het gebeurde nu, toen Yâ-hwéh Yâhuwshúa` Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. 2. Elia zei tegen Elisa: “Blijf toch hier, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij naar Bethel gezonden.” Maar Elisa zei: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft en jouw ziel leeft, ik zal je niet verlaten.” Zo gingen zij naar Bethel. 3. Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: “Weet je dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heden jouw meester van je zal wegnemen?” En hij zei: “Ik weet het ook, zwijg erover.” 4. En Elia zei tegen hem: “Elisa, blijf toch hier, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij naar Jericho gezonden.” Maar hij zei: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft en jouw ziel leeft, ik zal je niet verlaten.” Zo kwamen zij in Jericho. 5. Toen kwamen de leerling-profeten die in Jericho waren, naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: “Weet je dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heden jouw meester van je zal wegnemen?” En hij zei: “Ik weet het ook, zwijg erover.” 6. En Elia zei tegen hem: “Blijf toch hier, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft mij naar de Jordaan gezonden.” Maar hij zei: “Zo waar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` leeft en jouw ziel leeft, ik zal je niet verlaten.” Zo gingen zij beiden verder. 7. En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan, en zij beiden stonden bij de Jordaan. 8. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge. 9. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: “Vraag mij wat ik voor je doen zal, voordat ik van jou weggenomen word.” Elisa zei: “Laat er toch twee delen van jouw geest op mij mogen zijn.” 10. Maar hij zei: “Je hebt een moeilijke zaak gevraagd; als je mij zult zien als ik bij jou vandaan weggenomen word, dan zal het jou gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren.” 11. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. 12. Elisa zag het en hij riep: “Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters!” En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. 13. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. 14. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: “Waar is Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Elia, ja Hij?” Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en Elisa ging erdoor.

Elisa als de nieuwe profeet

15. Toen nu de leerling-profeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij: “De geest van Elia rust op Elisa.” Zij kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. 16. En zij zeiden tegen hem: “Zie toch, er zijn bij uw dienaren vijftig dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken, of de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` hem misschien niet heeft opgenomen en op één van de bergen of in één van de dalen geworpen heeft.” Maar hij zei: “Stuur hen niet.” 17. Zij drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei: “Stuur hen dan maar.” En zij stuurden vijftig mannen, die drie dagen zochten, maar hem niet vonden. 18. Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef, en hij zei tegen hen: “Heb ik niet tegen jullie gezegd: Ga niet?”

Het water van Jericho gezond gemaakt

19. De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: “Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt.” 20. En hij zei: “Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in.” En zij brachten die bij hem. 21. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: “Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen.” 22. Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.

Elisa bespot

23. En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: “Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!” 24. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25. En hij ging vandaar naar de berg Karmel; en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

2 Koningen 1 | 2 Koningen | 2 Koningen 3

Share