Handelingen 22

Handelingen 22

Paulus’ verdediging

1. “Mannenbroeders en vaders, luister naar mijn verdediging, die ik nu voor jullie zal uitspreken.” 2. Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: 3. “Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor Yâ-hwéh zoals je heden allemaal bent. 4. Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, 5. zoals ook de hogepriester van mij kan getuigen, en heel de Raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. 6. Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. 7. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? 8. En ik antwoordde: Wie bent U? En Hij zei tegen mij: Ik ben Yâhuwshúa` de Nazarener, Die jij vervolgt. 9. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet. 10. En ik zei: Yâhuwshúa`, wat moet ik doen? En Yâhuwshúa` zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met je gesproken worden over alles wat voor jou vastgesteld is om te doen. 11. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij waren, en zo kwam ik in Damascus. 12. En een zekere Ananias, een man die Yâ-hwéh vreest, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, 13. kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. 14. En hij zei: De Almachtige van onze vaderen heeft je voorbestemd om Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, 15. want je moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat je hebt gezien en gehoord. 16. En nu, waarom aarzel je? Sta op, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 17. En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte, 18. en dat ik Hem zag en Hij tegen mij zei: Haast je en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen je getuigenis over Mij niet aannemen. 19. En ik zei: Yâhuwshúa`, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; 20. en toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. 21. En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal je ver weg zenden, naar de heidenen.”

Paulus’ burgerrecht

22. Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: “Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven.” 23. En toen zij schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, 24. beval de overste hem in de kazerne te brengen, en hij zei dat men hem onder geseling moest verhoren, om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem tekeergingen. 25. En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman over honderd die erbij stond: “Is het u geoorloofd een Romein te geselen, en dat nog wel onveroordeeld?” 26. Toen de hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem; hij zei: “Pas op wat je gaat doen, want deze man is een Romein.” 27. En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem: “Zeg mij, ben je een Romein?” En hij zei: “Ja.” 28. En de overste antwoordde: “Ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen.” En Paulus zei: “Maar ik ben zelfs zo geboren.” 29. Meteen lieten zij die hem zouden verhoren hem verder ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd, toen hij merkte dat hij een Romein was en dat hij hem had vastgebonden.

Paulus voor de Raad

30. En omdat hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, maakte hij de volgende dag zijn boeien los en gaf hij bevel dat de overpriesters en heel hun Raad bijeen zouden komen; en hij bracht Paulus naar beneden en leidde hem voor hen.

Handelingen 21 | Handelingen | Handelingen 23

Share