1 Samuel 8

1 Samuel 8

Israël verlangt een koning

1. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot rechters over Israël aanstelde. 2. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia; zij waren rechters in Berseba. 3. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen; zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. 4. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen, en zij kwamen bij Samuel in Rama. 5. Zij zeiden tegen hem: “Zie, je bent oud geworden en je zonen gaan niet in je wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.” 6. Toen zij zeiden: “Geef ons een koning om ons leiding te geven”, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 7. Maar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen Samuel: “Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen jou zeggen; want zij hebben jou niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. 8. Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere machtigen (goden, boze geesten) te dienen, doen zij nu ook jou aan. 9. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.” 10. Daarop maakte Samuel al de woorden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. 11. Hij zei: “Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over jullie regeren zal: hij zal je zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. 12. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. 13. Je dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 14. Je akkers, je wijngaarden en je olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. 15. Van je zaaigoed en je wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. 16. Hij zal je slaven, je slavinnen, je beste jongemannen en je ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. 17. Hij zal het tiende deel van je kudden nemen, en je zult hem tot slaven zijn. 18. Je zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege je koning, die je je gekozen hebt, maar Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal je op die dag niet antwoorden.” 19. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: “Nee, er moet toch een koning over ons komen. 20. Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.” 21. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 22. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zei tegen Samuel: “Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan.” Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: “Ga heen, ieder naar zijn stad.”

1 Samuel 7 | 1 Samuel | 1 Samuel 9

Share