4

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

1 Johannes 4

De geesten beproeven

4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit Yahweh zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.
4:2 Hieraan leert u de Geest van Yahweh kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus (Yahushua de Messias) in het vlees gekomen is, is uit Yahweh;
4:3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit Yahweh; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
4:4 Lieve kinderen, u bent uit Yahweh en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
4:5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.
4:6 Wij zijn uit Yahweh. Wie Yahweh kent, luistert naar ons; wie niet uit Yahweh is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

Gods liefde drijft tot wederliefde

4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit Yahweh; en ieder die liefheeft, is uit Yahweh geboren en kent Yahweh.
4:8 Wie niet liefheeft, kent Yahweh niet, want Yahweh is liefde.
4:9 Hierin is de liefde van Yahweh aan ons geopenbaard, dat Yahweh Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij Yahweh lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
4:11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
4:12 Niemand heeft ooit Yahweh gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft Yahweh in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
4:13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
4:14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.
4:15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van Yahweh is, Yahweh blijft in hem, en hij in Yahweh.
4:16 En wij hebben de liefde die Yahweh tot ons heeft, gekend en geloofd. Yahweh is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in Yahweh, en Yahweh in hem.
4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.
4:20 Als iemand zou zeggen: Ik heb Yahweh lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij Yahweh liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
4:21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie Yahweh liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

1 Johannes 3 | 1 Johannes 5

Share