1 Johannes 4

1 Johannes 4

De geesten beproeven

1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit Yâ-hwéh zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2. Hieraan leer je de Geest van Yâ-hwéh kennen: elke geest die belijdt dat Yâhuwshúa` in het vlees gekomen is, is uit Yâ-hwéh; 3. en elke geest die niet belijdt dat Yâhuwshúa` in het vlees gekomen is, is niet uit Yâ-hwéh; maar dat is de geest van de gezalfde van de Leugen, waarvan je gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. 4. Lieve kinderen, je bent uit Yâ-hwéh en je hebt hen overwonnen, want Hij Die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. 5. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. 6. Wij zijn uit Yâ-hwéh. Wie Yâ-hwéh kent, luistert naar ons; wie niet uit Yâ-hwéh is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

Yâ-hwéh’s liefde drijft tot wederliefde

7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit Yâ-hwéh; en ieder die liefheeft, is uit Yâ-hwéh geboren en kent Yâ-hwéh. 8. Wie niet liefheeft, kent Yâ-hwéh niet, want Yâ-hwéh is liefde. 9. Hierin is de liefde van Yâ-hwéh aan ons geopenbaard, dat Yâ-hwéh Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10. Hierin is de liefde, niet dat wij Yâ-hwéh lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11. Geliefden, als Yâ-hwéh ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12. Niemand heeft ooit Yâ-hwéh gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft Yâ-hwéh in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Verlosser van de wereld. 15. Al wie belijdt dat Yâhuwshúa` de Zoon van Yâ-hwéh is, dan blijft Yâ-hwéh in hem, en hij in Yâ-hwéh. 16. En wij hebben de liefde die Yâ-hwéh tot ons heeft, gekend en geloofd. Yâ-hwéh is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in Yâ-hwéh, en Yâ-hwéh in hem. 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 20. Als iemand zou zeggen: Ik heb Yâ-hwéh lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij Yâ-hwéh liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21. En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie Yâ-hwéh liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

1 Johannes 3 | 1 Johannes | 1 Johannes 5

Share