Enoch 40

Chanówkh (Enoch) 40

1. Daarna zag ik duizenden van duizenden, en tienduizenden van tienduizenden, en een ontelbare en niet te becijferen menigte, die voor de Vorst der geesten standhouden. 2. En aan de vier zijden van de Vorst der geesten zag ik vier andere aanwezigheden dan die welke niet slapen en ik leerde hun namen kennen, omdat de gezant, die met mij meegaat, mij die liet kennen en mij elk geheim ding openbaarde. 3. Toen hoorde ik de stemmen van die vier aanwezigheden en hoe zij lofprijzingen uitspraken voor de Vorst der Waardigheid. 4. De eerste stem zegende de Vorst der geesten voor de eeuwen der eeuwen. 5. De tweede stem hoorde ik de uitverkorene zegenen en de uitverkorenen die afhankelijk zijn van de Vorst der geesten. 6. De derde stem hoorde ik bidden en bemiddelen voor hen die op aarde wonen die smeken bij de naam van Yâ-hwéh, de Vorst der geesten. 7. De vierde stem hoorde ik de tegenstanders verdrijven en voorkomen dat zij in de tegenwoordigheid van de Vorst der geesten komen om de bewoners van de aarde van Hem te beschuldigen. 8. Hierna vroeg ik de vredesgezant die met mij meeging en mij alles verklaarde wat verborgen was, en zei tegen hem: “Wie zijn die vier aanwezigheden die ik heb gezien en wier woorden ik heb gehoord en opgeschreven? Hij antwoordde: “De eerste, de barmhartige en zeer geduldige, is Miykhâ’Ë´l. 9. De tweede is hij die is aangesteld over de ziekten en alle wonden van de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m), is Rphâ’Ë´l. De derde, die is aangesteld over alle krachten, is Gavriy’Ë´l. En de vierde, die is aangesteld over de hoop van hen die het eeuwige leven zullen beërven, heet Tsuwriy’Ë´l [Pniy’Ë´l: bron Engelse vertaling].” Dit zijn de vier gezanten van de Vorst der geesten, en hun vier stemmen die ik in die dagen hoorde.

Enoch 39 | Enoch | Enoch 41

Share