Johannes 12

Johannes 12

De zalving van Yâhuwshúa` in Bethanië

1. Yâhuwshúa` dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had. 2. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen. 3. Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Yâhuwshúa` en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. 4. Toen zei één van Zijn leerlingen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: 5. “Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven?” 6. En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. 7. Yâhuwshúa` dan zei: “Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis. 8. Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij hebt je niet altijd.” 9. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Yâhuwshúa`, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had. 10. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 11. omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Yâhuwshúa` geloofden.

De intocht in Jeruzalem

12. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Yâhuwshúa` naar Jeruzalem kwam, 13. namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: “Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van Yâ-hwéh, de Koning van Israël!” 14. En toen Yâhuwshúa` een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 15. “Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, je Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.” 16. Dit nu begrepen Zijn leerlingen eerst niet, maar toen Yâhuwshúa` verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. 17. De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. 18. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had. 19. De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: “Je ziet dat je totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.”

Het stervend tarwegraan

20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. 21. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: “Heer, wij willen Yâhuwshúa` graag zien.” 22. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Yâhuwshúa`. 23. Maar Yâhuwshúa` antwoordde hun: “Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 24. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 26. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 27. Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. 28. Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.” 29. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” 30. Yâhuwshúa` antwoordde en zei: “Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor jullie. 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. 32. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.” 33. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven. 34. De menigte antwoordde Hem: “Wij hebben uit de wet gehoord dat de Gezalfde tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?” 35. Yâhuwshúa` dan zei tegen hen: “Nog een korte tijd is het Licht bij jullie; wandel zolang je het Licht hebt, opdat de duisternis je niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 36. Zolang je het Licht hebt, geloof in het Licht, opdat je kinderen van het Licht mag zijn.” Deze dingen sprak Yâhuwshúa`. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Blijvend ongeloof van de Joden

37. Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38. opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: “O Yâ-hwéh, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van Yâ-hwéh geopenbaard?” 39. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: 40. “Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.” 41. Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. 43. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van Yâ-hwéh. 44. Yâhuwshúa` nu riep en zei: “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46. Ik ben een Licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. 48. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. 49. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.”

Johannes 11 | Johannes | Johannes 13

Share