5

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

1 Tessalonicenzen 5

5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
5:2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van Yahweh komt als een dief in de nacht.
5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
5:4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5:5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
5:6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
5:7 Want zij die slapen, slapen ’s nachts en zij die dronken zijn, zijn ’s nachts dronken.
5:8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
5:9 Want Yahweh heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
5:10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
5:11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
5:12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in Yahweh en u terechtwijzen,
5:13 en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.
5:14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.
5:15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.
5:16 Verblijd u altijd.
5:17 Bid zonder ophouden.
5:18 Dank Yahweh in alles. Want dit is de wil van Yahweh in Christus Jezus voor u.
5:19 Blus de Geest niet uit.
5:20 Veracht de profetieën niet.
5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
5:22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.
5:23 En moge de Elohim van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
5:24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.
5:25 Broeders, bid voor ons.
5:26 Groet alle broeders met een heilige kus.
5:27 Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt.
5:28 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

1 Tessalonicenzen 4 | 2 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen 1

Share