Ezra 1

Ezra 1

Kores laat de Joden naar Jeruzalem terugkeren

1. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: 2. Zo zegt Kores, de koning van Perzië: “Alle koninkrijken van de aarde heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. 3. Wie er onder jullie ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn Almachtige zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël, bouwen; Hij is de Almachtige Die in Jeruzalem woont. 4. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, Die in Jeruzalem woont.” 5. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten op, allen bij wie Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te bouwen, Die in Jeruzalem woont. 6. En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. 7. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. 8. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredath, de schatbewaarder, en die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. 9. Dit zijn de aantallen ervan: dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, 10. dertig gouden bekers, vierhonderdtien andere zilveren bekers; andere voorwerpen: duizend. 11. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver: vijfduizend vierhonderd. Sesbazar bracht dit alles mee, toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden.

2 Koningen 25 | Ezra | Ezra 2

Share