Lukas 15

Lukas 15

Het verloren schaap

1. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Yâhuwshúa` om Hem te horen. 2. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: “Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.” 3. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4. “Welk mens onder jullie die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7. Ik zeg je dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 8. Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? 9. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 10. Zo zeg Ik je, is er blijdschap vóór de engelen van YAHWEH over één zondaar die zich bekeert.”

De verloren zoon

11. En Hij zei: “Een zeker mens had twee zonen. 12. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 13. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. 14. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. 15. En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. 16. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 18. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover jou. 19. En ik ben het niet meer waard je zoon genoemd te worden. Maak mij als één van je dagloners. 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 21. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover jou. Ik ben niet meer waard je zoon genoemd te worden. 22. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 23. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 24. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. 26. En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. 27. Deze nu zei tegen hem: Je broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. 28. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. 29. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien je al zoveel jaren en heb nooit je gebod overtreden en je hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. 30. Maar nu deze zoon van jou gekomen is, die je bezit met hoeren opgemaakt heeft, heb je voor hem het gemeste kalf geslacht. 31. En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 32. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.”

Lukas 14 | Lukas | Lukas 16

Share

Laat een reactie achter