Lukas 3

Lukas 3

Johannes de Doper

1. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, 2. onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van Yâ-hwéh tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 3. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, 4. zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: “De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van Yâ-hwéh gereed, maak Zijn paden recht. 5. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; 6. en alle vlees zal de puurheid zien die van Yâ-hwéh komt.” 7. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: “Adderengebroed, wie heeft jullie laten weten dat je moet vluchten voor de komende toorn? 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij jezelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg je dat Yâ-hwéh zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 9. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” 10. En de menigte vroeg hem: “Wat moeten wij dan doen?” 11. Hij antwoordde en zei tegen hen: “Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.” 12. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?” 13. Hij zei tegen hen: “Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.” 14. Ook de soldaten vroegen aan hem: “En wij, wat moeten wij doen?” Hij zei tegen hen: “Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.” 15. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Gezalfde was, 16. antwoordde Johannes allen: “Ik doop je wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal je dopen met de Pure Geest en met vuur. 17. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.” 18. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk de Blijde Boodschap. 19. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, 20. heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot.

Johannes doopt Yâhuwshúa`

21. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Yâhuwshúa` ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, 22. en dat de Pure Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”

Jezus’ geslachtsregister

23. En Hij, Yâhuwshúa`, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli, 24. de zoon van Matthat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, 25. de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Esli, de zoon van Naggai, 26. de zoon van Maäth, de zoon van Mattathias, de zoon van Semeï, de zoon van Jozef, de zoon van Juda, 27. de zoon van Joannas, de zoon van Rhesa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de zoon van Neri, 28. de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, de zoon van Er, 29. de zoon van Joses, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Matthat, de zoon van Levi, 30. de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, 31. de zoon van Meleas, de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatha, de zoon van Nathan, de zoon van David, 32. de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salmon, de zoon van Nahesson, 33. de zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de zoon van Esrom, de zoon van Perez, de zoon van Juda, 34. de zoon van Jakob, de zoon van Izak, de zoon van Abraham, de zoon van Tera, de zoon van Nahor, 35. de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon van Selah, 36. de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37. de zoon van Methusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van Yâ-hwéh.

Lukas 2 | Lukas | Lukas 4

Share