Mattheüs 4

Mattheüs 4

De verzoeking in de woestijn

1. Toen werd Yâhuwshúa` door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door sâţâ ́n. 2. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: “Als U Yâ-hwéh’s Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden”. 4. Maar Hij antwoordde en zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van Yâ-hwéh komt”. 5. Toen nam sâţâ ́n Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6. en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van Yâ-hwéh bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7. Yâhuwshúa` zei tegen hem: “Er staat eveneens geschreven: U zult Yâ-hwéh, uw Almachtige, niet verzoeken”. 8. Opnieuw nam sâţâ ́n Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9. en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10. Toen zei Yâhuwshúa` tegen hem: Ga weg, sâţâ ́n, want er staat geschreven: “Yâ-hwéh, uw Almachtige, zult u aanbidden en Hem alleen dienen”. 11. Toen liet sâţâ ́n Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Het begin van Yâhuwshúa`’s prediking

12. Toen Yâhuwshúa` gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. 13. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14. opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: 15. Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16. het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. 17. Van toen af begon Yâhuwshúa` te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

De eerste discipelen

18. En Yâhuwshúa` liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 19. En Hij zei tegen hen: “Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken”. 20. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. 21. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 22. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

De toeloop van de menigte

23. En Yâhuwshúa` trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 24. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. 25. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.

Mattheüs 3 | Mattheüs | Mattheüs 5

Share