35

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Genesis 35

Jakob komt terug in Bethel

35:1 Daarna zei YAHWEH tegen Jakob: Sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de Elohim Die aan u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Ezau.
35:2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: Doe de vreemde elohims die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren.
35:3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de Elohim Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben.
35:4 Toen gaven zij Jakob al de vreemde elohims die ze bij zich hadden, en de ringen die ze in de oren droegen. En Jakob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat.
35:5 Daarop braken zij op. YAHWEH’s verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.
35:6 Zo kwam Jakob in Luz, dat in het land Kanaän ligt – het tegenwoordige Bethel – hij en al het volk dat bij hem was.
35:7 Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want Elohim had Zich daar aan hem geopenbaard, toen hij voor zijn broer vluchtte.
35:8 Toen stierf Debora, de voedster van Rebekka, en zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van geween gaf.
35:9 En YAHWEH verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem.
35:10 YAHWEH zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël.
35:11 Verder zei YAHWEH tegen hem: Ik ben YAHWEH, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen.
35:12 Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven.
35:13 Toen voer YAHWEH op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had.
35:14 Jakob richtte op de plaats waar YAHWEH met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over.
35:15 En Jakob gaf de plaats waar YAHWEH met hem gesproken had, de naam Bethel.

Rachel sterft

35:16 Zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren.
35:17 En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon!
35:18 En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin.
35:19 Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem.
35:20 Jakob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag.
35:21 Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal-Eder.
35:22 En het gebeurde, toen Israël in dat land woonde, dat Ruben ging en met Bilha sliep, de bijvrouw van zijn vader; en Israël kwam dat te weten. Jakob had twaalf zonen.
35:23 De zonen van Lea: Ruben, de eerstgeborene van Jakob, en daarna Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon.
35:24 De zonen van Rachel: Jozef en Benjamin.
35:25 Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel: Dan en Naftali.
35:26 En de zonen van Zilpa, de slavin van Lea: Gad en Aser. Dit zijn de zonen van Jakob, die hem in Paddan-Aram geboren zijn.

Izak sterft

35:27 Toen kwam Jakob bij Izak, zijn vader, in Mamre bij Kirjath-Arba, het tegenwoordige Hebron, waar Abraham en Izak als vreemdelingen gewoond hadden.
35:28 De dagen van Izak waren honderdtachtig jaar.
35:29 Toen gaf Izak de geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. En zijn zonen Ezau en Jakob begroeven hem.

Genesis 34 | Genesis | Genesis 36

Share