Handelingen 27

Handelingen 27

Paulus als gevangene naar Rome

1. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over honderd, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. 2. En omdat wij langs de kustplaatsen van Asia wilden varen, gingen wij aan boord van een Adramytteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. 3. En de volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar de vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. 4. En nadat wij daarvandaan weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. 5. En toen wij de zee waarlangs Cilicië en Pamfilië liggen, overgevaren waren, kwamen wij aan in Myra in Lycië. 6. En de hoofdman, die daar een schip gevonden had uit Alexandrië dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. 7. En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruitkwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Knidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta langs, ter hoogte van Salmone. 8. En nadat wij daar nauwelijks voorbijgezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lasea dicht bij lag. 9. En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen 10. en zei tegen hen: “Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven.” 11. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. 12. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen: misschien konden zij in Fenix komen om te overwinteren, een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. 13. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn; en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta.

De stormwind

14. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. 15. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. 16. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. 17. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. 18. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. 19. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. 20. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. 21. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: “O mannen, je had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. 22. Maar nu roep ik je ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder jullie zijn, maar alleen van het schip. 23. Want deze nacht stond er bij mij een engel van Yâ-hwéh, van Wie ik ben en Die ik ook dien; 24. die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, je moet voor de keizer terechtstaan; en zie, Yâ-hwéh heeft jullie allen die met je varen, geschonken. 25. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof Yâ-hwéh, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. 26. Wij moeten echter op één of ander eiland terechtkomen.” 27. Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. 28. En zij wierpen het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden vijftien vadem. 29. En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit, en wensten dat het dag werd. 30. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, 31. zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: “Als zij niet in het schip blijven, kun je niet gered worden.” 32. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen.

De schipbreuk en de redding

33. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: “Het is vandaag de veertiende dag dat je blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot je te nemen. 34. Daarom spoor ik je aan voedsel tot je te nemen, want dat dient tot je redding; want bij niemand van jullie zal een haar van het hoofd vallen.” 35. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij Yâ-hwéh in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten. 36. En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. 37. Wij waren nu in het schip met in totaal tweehonderdzesenzeventig zielen. 38. En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. 39. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. 40. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te hebben, hielden zij vóór de wind op het strand aan. 41. Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. 42. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen.43. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; 44. en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen.

Handelingen 26 | Handelingen | Handelingen 28

Share