Jeremia 37

Jeremia 37

1. Koning Zedekia, de zoon van Josia, werd koning in plaats van Chonia, de zoon van Jojakim, omdat Nebukadrezar, de koning van Babel, hem koning had gemaakt in het land Juda. 2. Hij luisterde echter niet naar de woorden van Yâ-hwéh die Hij sprak door de dienst van de profeet Jeremia, hij niet, en zijn dienaren niet, evenmin als de bevolking van het land. 3. Toch stuurde koning Zedekia Juchal, de zoon van Selemja, en de priester Zefanja, de zoon van Maäseja, naar de profeet Jeremia, om te zeggen: “Bid toch voor ons tot Yâ-hwéh, onze Almachtige.” 4. Jeremia kon nog in- en uitgaan te midden van het volk; zij hadden hem nog niet in de gevangenis gezet. 5. Inmiddels was het leger van de farao uit Egypte uitgetrokken. Toen de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, dit bericht daarover hoorden, trokken zij van Jeruzalem weg. 6. Toen kwam het woord van Yâ-hwéh tot de profeet Jeremia: 7. Zo zegt Yâ-hwéh, de Almachtige van Israël: ‘Zo moet je zeggen tegen de koning van Juda, die je naar Mij toegestuurd heeft om Mij te raadplegen: “Zie, het leger van de farao, dat is uitgetrokken om je te helpen, keert terug naar zijn land, naar Egypte. 8. Dan zullen de Chaldeeën terugkeren om tegen deze stad te strijden. Zij zullen haar innemen en haar met vuur verbranden.”‘ 9. Zo zegt Yâ-hwéh: “Bedrieg jezelf niet door te zeggen: De Chaldeeën zullen beslist bij ons weggaan, want zij zullen niet weggaan! 10. Ja, al zou je ook heel het leger van de Chaldeeën die tegen je strijden, verslaan, en zouden er bij hen slechts enkele zwaargewonde mannen overblijven, zij zouden opstaan, ieder in zijn tent, en deze stad met vuur verbranden.” 11. Vervolgens gebeurde het, toen het leger van de Chaldeeën van Jeruzalem was weggetrokken vanwege het leger van de farao, 12. dat Jeremia Jeruzalem uit ging om naar het land van Benjamin te gaan om daar een erfdeel te aanvaarden te midden van zijn volk. 13. En het gebeurde, toen hij in de Benjaminpoort kwam, dat de wachtcommandant daar – zijn naam was Jeria, de zoon van Selemja, de zoon van Hananja – de profeet Jeremia vastgreep en zei: “Je wilt overlopen naar de Chaldeeën!” 14. Maar Jeremia zei: “Dat is een leugen! Ik wil niet naar de Chaldeeën overlopen.” Hij luisterde echter niet naar hem, maar Jeria greep Jeremia vast en bracht hem naar de vorsten. 15. De vorsten werden erg kwaad op Jeremia. Zij sloegen hem en zetten hem in de gevangenis, in het huis van de schrijver Jonathan, want dat hadden zij tot gevangenis gemaakt. 16. Toen Jeremia in de gevangenis gekomen was, in de gewelven, verbleef Jeremia daar vele dagen. 17. Koning Zedekia stuurde er iemand op uit en liet hem halen. Daarop ondervroeg de koning hem in zijn huis, in het geheim, en zei: “Is er een woord van Yâ-hwéh?” Jeremia zei: “Dat is er! Hij zei: Je zult in de hand van de koning van Babel gegeven worden.” 18. Jeremia zei tegen koning Zedekia: “Wat heb ik tegen jou, tegen je dienaren of tegen dit volk misdaan, dat je mij in de gevangenis hebt gezet? 19. Waar zijn nu je profeten die jou profeteerden: De koning van Babel zal niet tegen jou en tegen dit land optrekken? 20. Nu dan, luister toch, mijn heer de koning. Laat toch mijn smeekbede voor je terechtkomen: breng mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, opdat ik daar niet sterf.” 21. Toen gaf koning Zedekia bevel dat men Jeremia in verzekerde bewaring zou stellen op het binnenplein van de wacht. Men gaf hem elke dag een rond brood uit de Bakkerstraat, totdat al het brood in de stad op was. Zo verbleef Jeremia op het binnenplein van de wacht.

Jeremia 36 | Jeremia | Jeremia 38

Share