105

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 105

105:1 O dank Yahweh, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.
105:2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen.
105:3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie Yahweh zoeken, zich verblijden.
105:4 Vraag naar Yahweh en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
105:5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,
105:6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.
105:7 Hij is Yahweh, onze Elohim, Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
105:8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
105:9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Isaac.
105:10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond,
105:11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.
105:12 Toen zij met weinig mensen waren, ja, met weinigen, en vreemdelingen daarin,
105:13 en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk,
105:14 liet Hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte Hij koningen omwille van hen en zei:
105:15 Raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad.
105:16 Hij riep een hongersnood over het land af, Hij liet het volledig aan brood ontbreken.
105:17 Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht.
105:18 Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers.
105:19 Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van Yahweh hem gelouterd.
105:20 De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los.
105:21 Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit,
105:22 om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren.
105:23 Daarna kwam Israël in Egypte, Jakob verbleef als vreemdeling in het land van Cham.
105:24 Hij deed Zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders.
105:25 Hij veranderde hun hart, zodat zij Zijn volk haatten en Zijn dienaren listig behandelden.
105:26 Hij zond Mozes, Zijn dienaar, en Aäron, die Hij verkozen had.
105:27 Zij verrichtten onder hen de tekenen die Hij bevolen had, en wonderen in het land van Cham.
105:28 Hij zond duisternis en maakte het duister – zij waren Zijn woord niet ongehoorzaam –
105:29 Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen.
105:30 Hun land wemelde van kikkers, tot in de kamers van hun koningen.
105:31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied.
105:32 Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land.
105:33 Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom, Hij brak de bomen in hun gebied in stukken.
105:34 Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen,
105:35 die al het gewas in hun land opaten, ja, zij aten de vrucht van hun akker op.
105:36 Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.
105:37 Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde.
105:38 Egypte was blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen.
105:39 Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te verlichten.
105:40 Zij baden, en Hij deed kwartels komen, Hij verzadigde hen met hemels brood.
105:41 Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde.
105:42 Want Hij dacht aan Zijn heilige woord, aan Abraham, Zijn dienaar.
105:43 Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich.
105:44 Hij gaf hun de landen van de heidenvolken. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd,
105:45 opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen. Loof Yahweh.

Psalm 104 | Psalm 106

Share