28

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Ezechiël 28

Het oordeel over de koning van Tyrus

28:1 Het woord van Yahweh kwam tot mij:
28:2 Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere Yahweh: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben Elohim, ik zit op de zetel van Elohim in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen Elohim – geeft u uw hart uit voor het hart van Elohim.
28:3 Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden.
28:4 Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers.
28:5 Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen.
28:6 Daarom, zo zegt de Heere Yahweh: Omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van Elohim,
28:7 daarom, zie, Ik ga vreemden over u brengen, de gewelddadigste van de heidenvolken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid en zij zullen uw luister ontheiligen.
28:8 Zij zullen u in het graf doen neerdalen en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën.
28:9 Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen: Ik ben Elohim, terwijl u een mens bent en geen Elohim, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat?
28:10 U zult de dood van onbesnedenen sterven door de hand van vreemden, want Ík heb gesproken, spreekt de Heere Yahweh.

Klaaglied over de koning van Tyrus

28:11 Het woord van Yahweh kwam tot mij:
28:12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere Yahweh:
U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid,
28:13 u was in Eden, de hof van Elohim. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx
en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.
Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.
28:14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld.
U was op de heilige berg van Elohim, u wandelde te midden van vurige stenen.
28:15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
28:16 Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen.
Daarom verbande Ik u van de berg van Elohim, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub,
uit het midden van de vurige stenen.
28:17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.
Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.
28:18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel
ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u.
Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken.
28:19 Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden
en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

Het oordeel over Sidon

28:20 Het woord van Yahweh kwam tot mij:
28:21 Mensenkind, richt uw blik op Sidon, en profeteer ertegen.
28:22 Zeg: Zo zegt de Heere Yahweh: Zie, Ik zál u, Sidon! Ik zal Mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben, als Ik er strafgerichten voltrek en er geheiligd word.
28:23 Ik zal de pest op de stad afsturen, en bloed op haar straten. De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard, dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben.
28:24 Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere Yahweh ben.

Belofte van herstel voor Israël

28:25 Zo zegt de Heere Yahweh: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb.
28:26 Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, Yahweh, hun Elohim ben.

Ezechiël 27 | Ezechiël 29

Share