Rechters 3

Rechters 3

1. Dit nu zijn de volken die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen, dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaän, 2. alleen opdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren, alleen hun die er tevoren niet van wisten: 3. vijf vorsten van de Filistijnen, en al de Kanaänieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baäl-Hermon af tot aan Lebo-Hamath. 4. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zouden luisteren, die Hij hun vaderen door de dienst van Moshéh geboden had. 5. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, 6. namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden.

Othniël

7. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en zij vergaten Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, hun Almachtige, en dienden de Baäls en de gewijde palen. 8. Toen ontbrandde de toorn van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` tegen Israël en Hij leverde hen over in de hand van Cusjan Risjataïm, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cusjan Risjataïm acht jaar. 9. Toen riepen de Israëlieten tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. En Yâ-hwéh Yâhuwshúa` deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste: Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij. 10. En de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gaf Cusjan Risjataïm, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cusjan Risjataïm. 11. Toen had het land veertig jaar rust. En Othniël, de zoon van Kenaz, stierf.

Ehud

12. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Toen maakte Yâ-hwéh Yâhuwshúa` Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. 13. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en zij namen de Palmstad in bezit. 14. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, achttien jaar. 15. Toen riepen de Israëlieten tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` deed voor hen een verlosser opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. 16. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een el, en hij gordde het aan onder zijn kleren, aan zijn rechterheup. 17. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. 18. En het gebeurde, toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden, wegstuurde. 19. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: “Ik heb een geheime zaak voor u, koning.” Deze zei: “Stilte!” En allen die om hem heen stonden, gingen bij hem weg. 20. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: “Ik heb een woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor u.” En hij stond op van de troon. 21. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, 22. zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet (hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik) en de darminhoud kwam eruit. 23. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. 24. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: “Hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek.” 25. En zij bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood op de grond. 26. Maar Ehud ontkwam, terwijl zij wachtten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. 27. En het gebeurde, toen hij daar aankwam, dat hij op de bazuin blies in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland, en hijzelf ging vóór hen uit. 28. En hij zei tegen hen: “Volg mij, want Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft je vijanden, de Moabieten, in je hand gegeven.” En zij daalden af, achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. 29. En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer tienduizend man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. 30. Zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd. En het land had tachtig jaar rust.

Samgar

31. Na hem nu kwam Samgar, zoon van Anath. Hij doodde de Filistijnen, zeshonderd man, met een prikstok voor ossen. Zo verloste ook hij Israël.

Rechters 2 | Rechters | Rechters 4

Share