Lied 145

Lied (Psalm) 145

1. Mijn Almachtige en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. 2. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. 3. Yâ-hwéh is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden. 4. Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen. 5. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. 6. Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; Uw grootheid, die zal ik vertellen. 7. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid: 8. Genadig en barmhartig is Yâ-hwéh, geduldig en groot aan goedertierenheid. 9. Yâ-hwéh is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken. 10. Al Uw werken zullen U loven, o Yâ-hwéh; Uw gunstelingen zullen U danken. 11. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, 12. om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 13. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties. 14. Yâ-hwéh ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. 15. De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. 16. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen. 17. Yâ-hwéh is rechtvaardig in al Zijn wegen, en puur in al Zijn werken. 18. Yâ-hwéh is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. 19. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. 20. Yâ-hwéh bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij vaagt alle ongelovigen weg. 21. Mijn mond zal van de lof van Yâ-hwéh spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Psalm 144 | Psalmen | Psalm 146

Share