145

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 145

145:1 Mijn Elohim en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
145:2 Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.
145:3 Yahweh is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.
145:4 Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen.
145:5 Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden.
145:6 Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen; Uw grootheid, die zal ik vertellen.
145:7 Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid:
145:8 Genadig en barmhartig is Yahweh, geduldig en groot aan goedertierenheid.
145:9 Yahweh is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.
145:10 Al Uw werken zullen U loven, o Yahweh; Uw gunstelingen zullen U danken.
145:11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken,
145:12 om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
145:13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.
145:14 Yahweh ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op.
145:15 De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.
145:16 U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.
145:17 Yahweh is rechtvaardig in al Zijn wegen, en heilig in al Zijn werken.
145:18 Yahweh is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.
145:19 Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
145:20 Yahweh bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij vaagt alle goddelozen weg.
145:21 Mijn mond zal van de lof van Yahweh spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Psalm 144 | Psalm 146

Share