Jesaja 10

Jesaja 10

1. Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de schrijvers die rampspoed voorschrijven 2. om de armen van hun recht weg te duwen, en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun buit worden, en zij wezen uitplunderen. 3. Maar wat zul je doen op de dag van de vergelding, bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt? Naar wie zul je vluchten om hulp en waar zul je je rijkdom laten? 4. Er blijft niets over dan zich onder de gevangenen neer te bukken en onder de gedoden te vallen! Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. 5. Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand. 6. Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem bevel geven om roof te plegen, om buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat. 7. Maar zelf meent hij het zo niet, en diep in zijn hart denkt hij zo niet. Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige! 8. Want hij zegt: “Zijn mijn vorsten niet allemaal koningen? 9. Is het Kalno niet vergaan als Karchemis, Hamath als Arpad, Samaria als Damascus? 10. Zoals mijn hand de koninkrijken van de afgoden wist te vinden, hoewel hun beelden die van Jeruzalem en die van Samaria overtroffen; 11. zoals ik gedaan heb met Samaria en zijn beelden (afgoden) – zou ik zo niet doen met Jeruzalem en zijn afgodsbeelden? 12. Het zal gebeuren, zodra Yâ-hwéh heel Zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat Ik de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden.” 13. Want hij zegt: Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan, en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd, en als een machtige de hooggezetenen neergehaald. 14. Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En zoals men verlaten eieren bijeenraapt, raapte ík de hele wereld bijeen. Niemand was er die zijn vleugel verroerde, die zijn snavel opende of die ook maar piepte. 15. Zou een bijl zich beroemen tegen wie ermee hakt, of een zaag zich verheffen tegen wie hem trekt? Alsof een staf regeert over wie hem hanteert, alsof een stok opheft wie geen stuk hout is. 16. Daarom zal Yâ-hwéh, de Behouder van allen, zijn welgedane vorsten doen uitteren. Onder zijn rijkdom zal Hij een brand laten woeden, als een brand van verzengend vuur. 17. Want het Licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn Pure tot een vlam, en die zal zijn distels en zijn doornen verbranden en verteren, in één dag. 18. Hij zal ook de luister van zijn wouden en zijn vruchtbare velden vernietigen met alles wat daar leeft. En hij zal zijn als een wegkwijnende zieke. 19. En de rest van de bomen in zijn bos zal te tellen zijn, een jongen zou het aantal kunnen opschrijven. 20. Op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op Yâ-hwéh, de Pure van Israël, in trouw. 21. Die rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke Yâ-hwéh. 22. Want, Israël, al is je volk als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid. 23. Ja, een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat Yâ-hwéh, de Behouder van allen, in het midden van heel het land ten uitvoer brengen. 24. Daarom, zo zegt Yâ-hwéh, de Behouder van allen: “Wees niet bevreesd, Mijn volk dat in Sion woont, voor Assyrië, wanneer het je met de staf zal slaan of zijn stok tegen je zal opheffen, zoals Hij eens bij Egypte deed. 25. Want nog een klein moment – en dan is de gramschap voorbij en zal Mijn toorn zich richten op hún vernietiging.” 26. Dan zal Yâ-hwéh, de Behouder van allen, over hem de gesel zwaaien, zoals eens Midian is geslagen bij de rots Oreb. Zijn staf zal over de zee zijn en Hij zal hem opheffen, zoals Hij eens bij Egypte deed. 27. Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van je schouder zal afglijden en zijn juk van je hals; en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde. 28. Hij komt naar Ajath, trekt Migron door, te Michmas legt hij zijn uitrusting af. 29. Dan trekken zij de bergpas door: Geba is ons nachtkwartier! Rama beeft; Gibea, de stad van Saul, slaat op de vlucht. 30. Gil het uit, dochter van Gallim! Laïs, sla er acht op! Arm Anathoth! 31. Madmena vlucht, de inwoners van Gebim brengen zich in veiligheid. 32. Vandaag nog staat hij in Nob en zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. 33. Zie, Yâ-hwéh, de Behouder van allen, zal met geweld de takken afhouwen; de statige woudreuzen zullen worden omgehakt, en de hoge bomen neergeworpen. 34. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer, en de Libanon zal vallen door de Machtige.

Jesaja 9 | Jesaja | Jesaja 11

Share