Jesaja 55

Jesaja 55

Uitnodiging tot het geluk

1. O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en jij die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2. Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is, en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3. Neig je oor en kom tot Mij, luister, en je ziel zal leven; want Ik zal met jou een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 4. Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 5. Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van Yâ-hwéh, Uw Almachtige, voor de Pure van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. 6. Zoek Yâ-hwéh terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7. Laat de ongelovige zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot Yâ-hwéh, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze Almachtige, want Hij vergeeft veelvuldig. 8. Want Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten, en jouw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt Yâ-hwéh. 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan jouw wegen en Mijn gedachten dan jouw gedachten. 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11. zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. 12. Want in blijdschap zul je uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor je ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de Almachtige zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Jesaja 54 | Jesaja | Jesaja 56

Share