Jeremia 34

Jeremia 34

1. Het woord dat van Yâ-hwéh gekomen is tot Jeremia, toen Nebukadrezar, de koning van Babel, en heel zijn leger, en alle koninkrijken van de aarde die onder de heerschappij van zijn hand waren, en alle volken streden tegen Jeruzalem en al zijn steden: 2. Zo zegt Yâ-hwéh, de Almachtige van Israël: Ga zeggen tegen Zedekia, de koning van Juda, zeg tegen hem: Zo zegt Yâ-hwéh: “Zie, Ik ga deze stad in de hand van de koning van Babel geven, hij zal haar met vuur verbranden. 3. En zelf zul je niet aan zijn hand ontkomen, maar zeker gegrepen worden en in zijn hand gegeven worden. Je zult oog in oog met de koning van Babel staan, en hij zal van mond tot mond met je spreken. Je zult in Babel komen. 4. Maar hoor het woord van Yâ-hwéh, Zedekia, koning van Juda! Zo zegt Yâ-hwéh over jou: Je zult niet sterven door het zwaard, 5. je zult sterven in vrede. En zoals er vuren ontstoken zijn voor je vaderen, de vroegere koningen, die vóór jou waren, zo zullen zij ook voor jou vuren branden en over jou rouw bedrijven door te roepen: ‘Ach heer!’ Ík immers heb dit woord gesproken,” spreekt Yâ-hwéh. 6. Toen de profeet Jeremia al deze woorden tot Zedekia, de koning van Juda, in Jeruzalem, sprak, 7. streed het leger van de koning van Babel tegen Jeruzalem en tegen al de steden van Juda die nog over waren, tegen Lachis en tegen Azeka, want die waren als versterkte steden overgebleven onder de steden van Juda. 8. Het woord dat van Yâ-hwéh gekomen is tot Jeremia, nadat koning Zedekia een verbond had gesloten met heel het volk dat in Jeruzalem was, om voor hen vrijlating af te kondigen, 9. zodat ieder zijn slaaf, en ieder zijn slavin, die een Hebreeër of Hebreeuwse was, vrij liet weggaan, zodat niemand bij hen meer als slaaf bij een Judeeër, zijn broeder, zou dienen. 10. Al de vorsten en heel het volk die het verbond waren aangegaan, gaven er gehoor aan dat ieder zijn slaaf en ieder zijn slavin vrij zou laten weggaan, zodat zij bij hen niet meer zouden dienen. Zij gehoorzaamden en lieten hen gaan. 11. Daarna kwamen zij er echter op terug en lieten de slaven en de slavinnen terugkomen die zij vrij hadden laten weggaan, en onderwierpen hen weer als slaven en als slavinnen. 12. Toen kwam het woord van Yâ-hwéh tot Jeremia van Yâ-hwéh: 13. Zo zegt Yâ-hwéh, de Almachtige van Israël: “Ík heb een verbond gesloten met je vaderen, op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, uit het slavenhuis, en zei: 14. Na verloop van zeven jaar moet ieder zijn Hebreeuwse broeder die zich aan jou verkocht heeft, laten gaan. Als hij je zes jaar gediend heeft, moet je hem vrij van je laten weggaan. Maar je vaderen hebben niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. 15. Je hebt je heden wel bekeerd en gedaan wat recht is in Mijn ogen door ieder voor zijn naaste vrijlating af te kondigen, en je hebt wel een verbond gesloten voor Mijn aangezicht in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 16. maar je bent er weer op teruggekomen en hebt Mijn Naam verontreinigd. Ieder heeft zijn slaaf en ieder zijn slavin laten terugkomen, die je naar hun verlangen vrij had laten weggaan, en je hebt hen weer onderworpen om voor jou tot slaven en tot slavinnen te zijn.” 17. “Daarom,” zo zegt Yâ-hwéh: “heb jij naar Mij niet geluisterd door vrijlating af te kondigen, ieder voor zijn broeder en ieder voor zijn naaste.” “Zie, dan kondig Ik voor jou een vrijlating af,” spreekt Yâ-hwéh, “voor het zwaard, voor de pest en voor de honger. Ik zal je tot een schrikbeeld stellen voor alle koninkrijken van de aarde. 18. Ik zal de mannen die Mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het verbond dat zij voor Mijn aangezicht gemaakt hadden, niet gestand hebben gedaan, maken als het kalf dat zij in tweeën hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan, 19. namelijk de vorsten van Juda, de vorsten van Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de hele bevolking van het land, die allen tussen de stukken van het kalf zijn doorgegaan. 20. Ja, Ik zal hen geven in de hand van hun vijanden en in de hand van hen die hen naar het leven staan. Hun dode lichamen zullen de vogels in de lucht en de dieren op de aarde tot voedsel zijn. 21. Ook Zedekia, de koning van Juda, en zijn vorsten zal Ik geven in de hand van hun vijanden en in de hand van hen die hen naar het leven staan, te weten in de hand van het leger van de koning van Babel, dat nu bij jou vandaan wegtrekt.” 22. “Zie, Ik geef bevel,” spreekt Yâ-hwéh, “en Ik zal hen naar deze stad terugbrengen. Zij zullen tegen haar strijden, haar innemen en haar met vuur verbranden. Ik zal van de steden van Juda een woestenij maken, zodat er geen inwoner meer zal zijn.”

Jeremia 33 | Jeremia | Jeremia 35

Share