Kolossenzen 1

Kolossenzen 1

1. Paulus, door de wil van Yâ-hwéh een apostel van Yâhuwshúa`, en Timotheüs, de broeder, 2. aan de pure en gelovige broeders in Yâhuwshúa` die in Kolosse zijn: genade zij jullie en vrede van Yâ-hwéh, onze Vader, en van Yâhuwshúa` de Messias. 3. Wij danken Yâ-hwéh, Vader van onze Vorst Yâhuwshúa` altijd wanneer wij voor je bidden, 4. omdat wij gehoord hebben van je geloof in Yâhuwshúa` en van de liefde die je hebt voor alle pure mensen, 5. vanwege de hoop die voor jullie is weggelegd in de hemelen. Hiervan heb je eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van de Blijde Boodschap. 6. Dit is naar jullie toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat je het gehoord hebt en de genade van Yâ-hwéh in waarheid hebt leren kennen. 7. Zo heb je het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor jullie een trouwe dienaar van Yâhuwshúa` is. 8. Hij heeft ons ook je liefde in de Pure Geest bekendgemaakt. 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor jullie te bidden en te smeken dat je vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10. zodat je wandelt op een wijze de Almachtige waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van Yâ-hwéh, 11. terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 12. Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de pure mensen in het licht. 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 15. Hij is het Beeld van de onzichtbare Yâ-hwéh, de Eerstgeborene van heel de schepping. 16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 17. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 18. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20. en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 21. En Hij heeft jou, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit je slechte daden, nu ook verzoend, 22. in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om je puur en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, 23. als je tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en je niet laat afbrengen van de hoop van de Blijde Boodschap, die je gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor jullie en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Yâhuwshúa`, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 25. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van Yâ-hwéh, die mij met het oog op jullie gegeven is om het Woord van Yâ-hwéh te vervullen, 26. namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn pure mensen. 27. Aan hen heeft Yâ-hwéh willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Yâhuwshúa` onder jullie, de hoop op de heerlijkheid. 28. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Yâhuwshúa`. 29. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Filippenzen 4 | Kolossenzen | Kolossenzen 2

Share