Ezra 10

Ezra 10

De vreemde vrouwen weggezonden

1. Terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem; want ook het volk huilde luid. 2. Toen nam Sechanja, de zoon van Jehiël, van de nakomelingen van Elam, het woord en zei tegen Ezra: “Wij zijn onze Almachtige ontrouw geweest, en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. 3. Welnu, laten wij een verbond sluiten met onze Almachtige om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen, volgens de raad van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en van hen die beven voor het gebod van onze Almachtige, en er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. 4. Sta op, want op jou rust de zaak, en wij zullen met jou zijn; wees sterk om te handelen.” 5. Toen stond Ezra op en hij deed de oversten van de priesters, van de Levieten en van heel Israël zweren om dienovereenkomstig te handelen; en zij zwoeren een eed. 6. Ezra stond op van voor het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en hij ging naar de kamer van Johanan, de zoon van Eljasib; toen hij daar kwam, at hij geen brood en dronk hij geen water, omdat hij rouwde over de trouwbreuk van de ballingen. 7. En men ging met een boodschap voor alle ballingen door Juda en Jeruzalem om in Jeruzalem bijeen te komen. 8. En van al wie niet binnen drie dagen zou komen, volgens de raad van de vorsten en de oudsten, zouden al zijn bezittingen met de ban geslagen worden en hijzelf zou worden afgezonderd van de gemeente van de ballingen. 9. Toen kwamen alle mannen van Juda en Benjamin bijeen in Jeruzalem, binnen drie dagen; het was de negende maand, op de twintigste van die maand. Het hele volk zat op het plein van het huis van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, bevend omwille van de zaak en vanwege de vele regen. 10. Toen stond Ezra, de priester, op en zei tegen hen: “Je bent ontrouw geweest en je hebt uitheemse vrouwen bij jullie doen wonen, en daarmee de schuld van Israël vermeerderd. 11. Welnu, geef Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van jullie vaderen, de eer, en handel naar Zijn welbehagen, en zonder je af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen.” 12. De hele gemeente antwoordde en zei met luide stem: “Zo, overeenkomstig je woord, staat het ons te doen. 13. Het volk is echter talrijk, en het is de regentijd; en er is geen kracht om buiten te blijven staan. Bovendien is het geen werk voor één dag of voor twee, want wij hebben met velen in deze zaak overtreden. 14. Laat onze vorsten toch aantreden voor de hele gemeente en laat allen die in onze steden wonen en die uitheemse vrouwen bij zich hebben doen wonen, op vastgestelde tijden komen, en met hen de oudsten van elke stad en haar rechters, totdat wij de brandende toorn van onze Almachtige vanwege deze zaak van ons afgewend hebben.” 15. Alleen Jonathan, de zoon van Asahel, en Jehazia, de zoon van Tikva, stonden hiertegen op; en Mesullam en Sabbethai, de Leviet, hielpen hen. 16. De ballingen deden zo. Ezra, de priester, en de mannen, te weten de familiehoofden, zonderden zich van hen af, naar hun familie, allen bij name genoemd. Zij hielden zitting op de eerste dag van de tiende maand om de zaak te onderzoeken. 17. En op de eerste dag van de eerste maand hadden zij de zaak voor alle mannen die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen, afgehandeld. 18. Van de nakomelingen van de priesters werden er gevonden die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen: van de nakomelingen van Jesua, de zoon van Jozadak, en zijn broers: Maäseja, Eliëzer, Jarib en Gedalia. 19. Zij gaven hun hand erop dat zij hun vrouwen zouden doen vertrekken, en aangezien zij schuldig waren, offerden zij een ram uit het kleinvee voor hun schuld.20. Van de nakomelingen van Immer: Hanani en Zebadja. 21. Van de nakomelingen van Harim: Maäseja, Elia, Semaja, Jehiël en Uzia. 22. Van de nakomelingen van Pashur: Eljoënai, Maäseja, Ismaël, Nethaneël, Jozabad en Elasa. 23. Van de Levieten: Jozabad, Simeï, Kelaja (dat is Kelita), Petahja, Juda en Eliëzer. 24. Van de zangers: Eljasib; van de poortwachters: Sallum, Telem en Uri. 25. Van Israël: van de nakomelingen van Paros: Ramja, Jezia, Malchia, Mijamin, Eleazar, Malchia en Benaja. 26. Van de nakomelingen van Elam: Mattanja, Zacharja, Jehiël, Abdi, Jeremoth en Elia. 27. Van de nakomelingen van Zattu: Eljoënai, Eljasib, Mattanja, en Jeremoth, en Zabad en Aziza. 28. Van de nakomelingen van Bebai: Johanan, Hananja, Zabbai en Athlai. 29. Van de nakomelingen van Bani: Mesullam, Malluch en Adaja, Jasub, Seal en Jeramoth. 30. Van de nakomelingen van Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaja, Maäseja, Mattanja, Bezaleël, en Binnuï en Manasse. 31. Van de nakomelingen van Harim: Eliëzer, Jissia, Malchia, Semaja, Simeon, 32. Benjamin, Malluch en Semarja. 33. Van de nakomelingen van Hasum: Matthenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse en Simeï. 34. Van de nakomelingen van Bani: Maädai, Amram en Uel, 35. Benaja, Bedeja, Cheluhu, 36. Vanja, Meremoth, Eljasib, 37. Mattanja, Matthenai en Jaäsai, 38. en Bani, en Binnuï, en Simeï, 39. en Selemja, en Nathan, en Adaja, 40. Machnadbai, Sasai, Sarai, 41. Azareël en Selemja, Semarja, 42. Sallum, Amarja en Jozef. 43. Van de nakomelingen van Nebo: Jeïel, Mattithja, Zabad, Zebina, Jaddai en Joël en Benaja. 44. Deze allen hadden uitheemse vrouwen genomen, en sommigen van hen hadden vrouwen bij wie zij kinderen gekregen hadden.

Ezra 9 | Ezra | Nehemia 1

Share