1 Samuel 13

1 Samuel 13

Inval van de Filistijnen

1. Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. 2. Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. Tweeduizend mannen waren bij Saul in Michmas en in het bergland van Bethel, en duizend waren er bij Jonathan in Gibea in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent. 3. Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag, en de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen, met de boodschap: “Laat de Hebreeën het horen!” 4. Toen hoorde heel Israël: “Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen, en ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen.” Vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan. 5. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël, dertigduizend wagens en zesduizend ruiters, en volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in Michmas, ten oosten van Beth-Aven. 6. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren – want het volk was in het nauw gedreven – verborg het volk zich in de grotten, in de rotsspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. 7. Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul bleef zelf nog in Gilgal, en al het volk kwam bevend achter hem aan.

Saul brengt een offer

8. En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. 9. Toen zei Saul: “Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers;” en hij offerde het brandoffer. 10. En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. 11. En Samuel zei: “Wat heb je gedaan?” Toen zei Saul: “Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat jij niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, 12. zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen.” 13. Maar Samuel zei tegen Saul: “Je hebt dwaas gehandeld. Je hebt het gebod van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, je Almachtige, dat Hij je geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, 14. maar nu zal je koningschap geen stand houden. Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat je niet in acht genomen hebt wat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` je geboden had.” 15. Toen stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. Saul telde het volk dat zich bij hem bevond: ongeveer zeshonderd man. 16. Saul en zijn zoon Jonathan, en het volk dat zich bij hen bevond, bleven te Gibea in Benjamin, terwijl de Filistijnen in Michmas hun kamp opgeslagen hadden. 17. Uit het leger van de Filistijnen trokken drie groepen plunderaars: de ene groep sloeg de weg in naar Ofra, naar het land Sual, 18. een andere groep sloeg de weg in naar Beth-Horon, en een groep ging de weg op naar het gebied dat uitziet op het dal Zeboïm, in de richting van de woestijn. 19. Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden gezegd: “Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken.” 20. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn ploegijzer, zijn spa, zijn bijl of zijn houweel te laten slijpen. 21. De prijs was twee derde sikkel voor de ploegijzers, voor de houwelen, voor de drietandige vorken, voor de bijlen, en voor het vastzetten van een ossenprik. 22. En het gebeurde ten dage van de strijd, dat er geen zwaard of speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was; maar bij Saul en bij zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. 23. Toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van Michmas.

1 Samuel 12 | 1 Samuel | 1 Samuel 14

Share