Mattheüs 3

Mattheüs 3

Johannes de Doper

1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2. en zei: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 3. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van Yâ-hwéh gereed, maak Zijn paden recht”. 4. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. 5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, 6. en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. 7. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: “Adderengebroed! Wie heeft je laten weten dat je moet vluchten voor de komende toorn? 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 9. en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg je dat Yâ-hwéh zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 10. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11. Ik doop je wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal je dopen met de Pure Geest en met vuur. 12. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden”.

Johannes doopt Yâhuwshúa`

13. Toen kwam Yâhuwshúa` van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15. Maar Yâhuwshúa` antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 16. En nadat Yâhuwshúa` gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van Yâ-hwéh als een duif neerdalen en op Zich komen. 17. En zie, een stem uit de hemelen zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

Mattheüs 2 | Mattheüs | Mattheüs 4

Share