Efeziërs 4

Efeziërs 4

1. Zo roep ik, de gevangene in Yâhuwshúa`, jullie op tot een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent, waardig is, 2. in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, 3. en je te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4. één lichaam en één Geest, zoals je ook geroepen bent tot één hoop van je roeping, 5. één Vorst, één geloof, één doop, 6. één Almachtige en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in jullie allen is. 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Yâhuwshúa`. 8. Daarom zegt Hij: “Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.” 9. Wat betekent dit ’toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10. Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. 11. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als verkondigers van de Blijde Boodschap en nog weer anderen als herders en leraars, 12. om de pure mensen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Yâhuwshúa`, 13. totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van Yâ-hwéh, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Yâhuwshúa` de Messias, 14. opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15. maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Yâhuwshúa`. 16. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in Yâ-hwéh, dat je niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18. verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit Yâ-hwéh is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. 20. Maar u hebt Yâhuwshúa` de Messias zo niet leren kennen, 21. als je Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Yâhuwshúa` is, 22. namelijk dat je, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23. en dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken, 24. en je bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van Yâ-hwéh geschapen is, in ware rechtvaardigheid en puurheid. 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. 26. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over je boosheid, 27. en geef de duivel geen plaats. 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 29. Laat er geen vuile taal uit je mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. 30. En bedroef de Pure Geest van Yâ-hwéh niet, door Wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van je weggenomen worden, met alle slechtheid, 32. maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook Yâ-hwéh in Yâhuwshúa` je vergeven heeft.

Efeziërs 3 | Efeziërs | Efeziërs 5

Share