1 Moshéh 23

1 Moshéh 23

Dood en begrafenis van Sara

1. Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat waren de levensjaren van Sara. 2. En Sara stierf in Kirjath-Arba – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. 3. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak tot de Hethieten: 4. “Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf zodat ik mijn dode kan uitdragen en begraven.” 5. De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: 6. “Luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van de Almachtige in ons midden. Begraaf uw dode in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw dode te begraven.” 7. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, 8. en sprak tot hen: “Als het met uw goedkeuring is dat ik mijn dode uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, 9. zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u.” 10. Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron, de Hethiet, antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren: 11. “Nee, mijn heer! Luister naar mij: De akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die; begraaf uw dode.” 12. Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land, 13. en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van het land: “Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn dode daar kan begraven.” 14. Efron antwoordde Abraham en zei: 15. “Mijn heer, luister naar mij: een stuk land van vierhonderd sikkel zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw dode!” 16. Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: vierhonderd sikkel zilver, naar de gangbare waarde voor de koopman. 17. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, 18. over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. 19. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. 20. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.

1 Moshéh 22 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 24

Share