Enoch 52

Chanówkh (Enoch) 52

De Vallei van de Rampspoed (U.S.A.)
`Amâlë´q(26) [2 Moshéh 17:14(27), YirmYâ´huw 48:8, YchezqË´’l 7:16].

1. Daar keken mijn ogen naar een diep dal met brede ingangen, en Hij zei: 2. “Allen die op de continenten, op de zee en op de eilanden wonen, zullen er gaven, geschenken en symbolen van eer in brengen; toch zal dat diepe dal niet vol zijn. Hun handen zullen misdaden begaan en de dwalenden zullen alles verslinden wat degenen die zij misdadig onderdrukken door zware arbeid voortbrengen. Maar de dwalenden zullen voor het aangezicht van de Vorst der geesten worden vernietigd en van de aarde worden verbannen. Maar zij zullen herrijzen en niet falen voor eeuwig en altijd.” 3. Daarom zag ik alle gezanten van de bestraffing zich daar vestigen, en alle listen van ha-sâţâ´n (de tegenstander) voorbereiden. 4. Toen informeerde ik bij de gezant van de vrede, die met mij optrok: “Waarom werden die apparaten voorbereid?” 5. Hij zei: “Deze bereiden zij, opdat de koningen en machtigen der aarde mogen worden vernietigd. 6. Hierna zal de Rechtvaardige en Uitverkorene het huis van Zijn gemeente doen verschijnen, en daarna zullen zij niet meer verontrust worden tegen de naam van Yâ-hwéh, de Vorst der geesten. 7. In de aanwezigheid van Zijn gerechtigheid zullen die bergen niet bestaan op de aarde, en de heuvels zullen veranderen in fonteinen van water. En de rechtvaardigen zullen rusten van de verdrukking der dwalenden.”

(26) “Bewoner in een dal”, de zoon van ‘Eliypház en kleinzoon van `Ësâ´w. Let op de geestelijke definitie van `Amâlë´q is naamloochenend christendom, dat verwant is aan `Ësâ´w, die de erfenis van onze vaderen, Yâ-hwéh, verachtte. Merk op dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` het hele huis van de Dalbewoners (`Amâlë´q) van zijn wortels zal ontdoen, per verwijzing naar 2 Moshéh. Merk op dat dit ontwortelen het volledig wegwerken van de goddeloosheid (de Leugen) betekent door de wortels ervan bloot te leggen en door de Waarheid te openbaren bij Zijn komst (meer in detail uitgelegd in de Blijde Boodschap van Phílippos).
(27) “Neem een boekrol in je handen, en schrijf op wat Yâ-hwéh verklaart: ‘dat Yâhuwshúa` de Zoon van de Almachtige in de laatste dagen al het huis van `Amâlë ́q van de wortels zal afsnijden'” (dalbewoners).

Enoch 51 | Enoch | Enoch 53

Share