Handelingen 8

Handelingen 8

De Blijde Boodschap in Samaria

1. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. 2. En mannen die Yâ-hwéh vrezen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. 3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. 4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Yâhuwshúa`. 6. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. 7. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. 8. En er ontstond grote blijdschap in die stad.

Simon de tovenaar

9. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. 10. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van Yâ-hwéh. 11. En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. 12. Maar toen zij Filippus geloofden, die de Blijde Boodschap van het Koninkrijk van Yâ-hwéh en van de Naam van Yâhuwshúa` verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 13. En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. 14. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van Yâ-hwéh aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15. en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Pure Geest mochten ontvangen. 16. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Yâhuwshúa`.) 17. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Pure Geest. 18. En toen Simon zag dat de Pure Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, 19. en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Pure Geest ontvangt. 20. Maar Petrus zei tegen hem: Laat je geld met je naar het verderf gaan, omdat je dacht dat Yâ-hwéh’s gave door geld verkregen wordt! 21. Je hebt part noch deel aan deze zaak, want je hart is niet oprecht voor Yâ-hwéh. 22. Bekeer je dan van deze slechtheid van je en bid Yâ-hwéh of deze gedachte van je hart je misschien vergeven wordt. 23. Want ik zie dat je zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. 24. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: Bidt je voor mij tot Yâ-hwéh, opdat mij niets overkomt van wat je gezegd hebt. 25. Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van Yâhuwshúa` en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden de Blijde Boodschap in veel dorpen van de Samaritanen.

Filippus en de kamerheer

26. En een engel van Yâ-hwéh sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27. En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28. keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31. Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35. En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Yâhuwshúa`. 36. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37. En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Yâhuwshúa` de Zoon van Yâ-hwéh is. 38. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van Yâ-hwéh Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 40. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

Handelingen 7 | Handelingen | Handelingen 9

Share