1 Moshéh 48

1 Moshéh 48

Jakob zegent de zonen van Jozef

1. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: “Zie, je vader is ziek!” Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Efraïm, met zich mee. 2. Men vertelde Jakob: “Zie, je zoon Jozef komt naar jou toe”. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. 3. Daarna zei Jakob tegen Jozef: “Yâ-hwéh, de Almachtige, is aan mij verschenen in Luz, in het land Kanaän, en Hij heeft mij gezegend”. 4. Hij heeft tegen mij gezegd: “Zie, Ik zal je vruchtbaar maken, je talrijk maken, en je tot een menigte van volken maken; en Ik zal dit land aan je nageslacht na jou geven als eeuwig bezit. 5. Nu dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij; Efraïm en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. 6. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen zij onder de naam van hun broers gerekend worden. 7. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaän onder mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrath te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrath, het tegenwoordige Bethlehem”. 8. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei: “Wie zijn dat?” 9. Jozef zei tegen zijn vader: Dat zijn mijn zonen, die Yâ-hwéh mij hier gegeven heeft. En hij zei: “Breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen”. 10. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom; hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen; toen kuste hij hen en omhelsde hen. 11. En Israël zei tegen Jozef: “Ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien, maar zie, Yâ-hwéh heeft mij zelfs je nageslacht laten zien”. 12. Toen liet Jozef hen bij Jakobs knieën weggaan, en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. 13. Daarna nam Jozef hen beiden: Efraïm aan zijn rechterhand – voor Israël was dat links – en Manasse aan zijn linkerhand – voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. 14. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. 15. En hij zegende Jozef en zei: “De Almachtige voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, de Almachtige Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, 16. de Afgezant, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Izak, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen”. 17. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. 18. Jozef zei tegen zijn vader: “Niet zó, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd”. 19. Maar zijn vader weigerde het en zei: “Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden”. 20. Zo zegende hij hen op die dag; hij zei: “Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen: Moge Yâ-hwéh jou maken als Efraïm en als Manasse”. Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse. 21. Toen zei Israël tegen Jozef: “Zie, ik ga sterven, maar Yâ-hwéh zal met jullie zijn en Hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. 22. En ík geef jou één deel meer dan je broers, een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen”.

1 Moshéh 47 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 49

Share