2 Koningen 9

2 Koningen 9

Jehu koning van Israël

1. Toen riep de profeet Elisa één van de leerling-profeten en zei tegen hem: “Omgord je middel, neem deze oliekruik in je hand en ga naar Ramoth in Gilead. 2. Als je daar gekomen bent, kijk daar dan uit naar Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe, laat hem opstaan uit het midden van zijn broeders en breng hem in een besloten kamer. 3. Neem dan de oliekruik, giet die uit over zijn hoofd en zeg: Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: Ik heb jou tot koning over Israël gezalfd. Doe daarna de deur open en vlucht weg; wacht niet.” 4. Zo ging de jongeman, de knecht van de profeet, naar Ramoth in Gilead. 5. Toen hij aankwam, zie, daar zaten de bevelhebbers van het leger; en hij zei: “Ik heb een boodschap voor u, overste.” Jehu zei: “Voor wie van ons allen?” En hij zei: “Voor u, overste.” 6. Toen stond hij op en ging in huis; hij goot de olie uit over zijn hoofd en zei tegen hem: “Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, de Almachtige van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over het volk van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, over Israël. 7. En u zult het huis van Achab, uw heer, doden, opdat Ik het bloed van Mijn dienaren, de profeten, en het bloed van alle dienaren van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` op Izebel zal wreken. 8. Het hele huis van Achab zal omkomen. Ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondene als de vrije in Israël. 9. Want Ik zal het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baësa, de zoon van Ahia. 10. Ook zullen de honden Izebel eten op het stuk land van Jizreël, en er zal niemand zijn die haar begraaft.” Toen opende hij de deur en vluchtte weg. 11. Toen Jehu naar buiten ging, naar de dienaren van zijn heer, zei men tegen hem: “Is alles goed? Waarom is deze krankzinnige naar u toe gekomen?” Hij zei tegen hen: “Je kent zelf de man en zijn geklaag.” 12. Maar zij zeiden: “Dat is een leugen, vertel het ons toch.” En hij zei: “Dit en dat heeft hij tot mij gezegd: Zo zegt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`: Ik heb u tot koning over Israël gezalfd.” 13. Toen haastten zij zich en ieder nam zijn mantel en legde die onder hem op de treden van de trap. Zij bliezen op de bazuin en zeiden: “Jehu is koning geworden!” 14. Zo spande Jehu, de zoon van Josafat, de zoon van Nimsi, tegen Joram samen. (Joram nu had Ramoth in Gilead bezet, hij en heel Israël, vanwege Hazaël, de koning van Syrië; 15. koning Joram was echter teruggekeerd om in Jizreël te genezen van de verwondingen die de Syriërs hem toegebracht hadden, toen hij streed tegen Hazaël, de koning van Syrië.) En Jehu zei: “Als het jouw wil is, laat dan niemand uit de stad wegtrekken, die ontkomt om dit in Jizreël te gaan vertellen.” 16. Toen reed Jehu weg en ging naar Jizreël, want Joram lag daar ziek, en Ahazia, de koning van Juda, was gekomen om Joram te zien. 17. De wachter nu stond op de toren in Jizreël en zag de menigte van Jehu toen hij aankwam en zei: “Ik zie een menigte.” Toen zei Joram: “Neem een ruiter, stuur die hun tegemoet en laat hij zeggen: Is het vrede?” 18. En de ruiter te paard ging hem tegemoet en zei: “Dit zegt de koning: Is het vrede?” En Jehu zei: “Wat heb jij met vrede te maken? Keer om, achter mij aan.” En de wachter bracht de boodschap: “De bode is bij hen gekomen, maar hij komt niet terug.” 19. Daarop stuurde hij een andere ruiter te paard; toen deze bij hen gekomen was, zei hij: “Dit zegt de koning: Is het vrede?” En Jehu zei: “Wat heb jij met vrede te maken? Keer om, achter mij aan.” 20. En de wachter bracht de boodschap: “Hij is tot bij hen gekomen, maar hij komt niet terug.” De manier van rijden lijkt op de manier van rijden van Jehu, de zoon van Nimsi, want hij rijdt als een krankzinnige. 21. Toen zei Joram: “Inspannen!” En men spande zijn strijdwagen in. Zo trok Joram, de koning van Israël, de stad uit, samen met Ahazia, de koning van Juda, ieder op zijn wagen. Zij trokken de stad uit, Jehu tegemoet, en ontmoetten hem op het stuk land van Naboth uit Jizreël. 22. Het gebeurde nu, toen Joram Jehu zag, dat hij zei: “Is het vrede, Jehu?” Maar hij zei: “Wat vrede, zolang de hoererijen van je moeder Izebel en haar toverijen zo talrijk zijn?” 23. Toen keerde Joram zijn wagen en vluchtte, en hij zei tegen Ahazia: “Verraad, Ahazia!” 24. Maar Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen de armen, zodat de pijl door zijn hart naar buiten kwam; en hij zonk neer in zijn wagen. 25. Toen zei Jehu tegen Bidkar, zijn officier: “Pak hem op en werp hem op het stuk land van Naboth uit Jizreël. Want denk eraan dat, toen ik en jij naast elkaar achter zijn vader Achab reden, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` deze profetie over hem uitsprak: 26. Zo waar als ik gisteravond het bloed van Naboth en het bloed van zijn zonen gezien heb,” spreekt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, “zal Ik jou dat op dit stuk land vergelden,” spreekt Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. “Nu dan, pak hem op en werp hem op dat stuk land, overeenkomstig het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.” 27. Toen Ahazia, de koning van Juda, dat zag, vluchtte hij in de richting van Beth-Haggan. Jehu achtervolgde hem echter en zei: “Dood ook hem op zijn wagen, op de weg omhoog naar Gur, dat bij Jibleam ligt;” maar hij vluchtte naar Megiddo en stierf daar. 28. Zijn dienaren vervoerden hem naar Jeruzalem en zij begroeven hem in zijn graf, bij zijn vaderen in de stad van David. 29. In het elfde jaar nu van Joram, de zoon van Achab, was Ahazia koning over Juda geworden. 30. En Jehu kwam in Jizreël. Toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. 31. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei zij: “Is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer?” 32. Hij keek omhoog naar het venster en zei: “Wie is er met mij, wie?” Toen zagen twee, drie hovelingen op hem neer. 33. Hij zei: “Gooi haar naar beneden.” En zij gooiden haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte, en hij vertrapte haar. 34. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij: “Zie toch om naar die vervloekte en begraaf haar; ze is immers een koningsdochter.” 35. En zij gingen ernaartoe om haar te begraven, maar zij vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. 36. Toen kwamen zij terug en vertelden het hem. Hij zei: “Dit is het woord van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dat Hij gesproken heeft door de dienst van Zijn dienaar Elia, de Tisbiet, die zei: Op het stuk land van Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel eten. 37. En het dode lichaam van Izebel zal zijn als mest op het veld, in het stuk land van Jizreël, zodat men niet zal kunnen zeggen: Dit is Izebel.”

2 Koningen 8 | 2 Koningen | 2 Koningen 10

Share