Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug!

Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terugOpeens zal het gebeuren
Misschien al heel snel. Zoals de bliksem flitst van de ene kant van de hemel naar de andere, zo plotseling zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa terugkomen. Uit de hemel, naar deze aarde, als Koning. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Iedereen zal Hem zien.

Van Yâhuwshúa heb je misschien wel eens gehoord
Hij leefde 2000 jaar geleden op deze aarde.
Hij werd gekruisigd, om zo de straf voor onze zonden (overtredingen van de wet van de hemelse Vader Yâ-hwéh) te betalen. Maar Hij werd weer levend en stond op uit het graf.

Korte tijd later, zo vertellen de Geschriften, ging Yâhuwshúa vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel.
En weet je wat er toen gebeurde? Bij de discipelen, die Yâhuwshúa nakeken, stonden opeens twee engelen. Die zeiden dat Yâhuwshúa de Gezalfde eenmaal op dezelfde manier terug zal komen naar deze aarde.

De engelen noemden geen jaartal wanneer dat zal gebeuren. Maar dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt, is zeker. En misschien al heel snel! We zien daar in onze tijd tal van aanwijzingen voor, omdat voorzeggingen van de Schriften vervuld worden. Bijvoorbeeld:

  • de terugkeer van het Joodse volk naar Israël
  • de verspreiding van de boodschap van de Geschriften over de hele wereld
  • oorlogen en rampen

Wanneer Yâhuwshúa komt, zal iedereen Hem zien.Weet je, wanneer Yâ-hwéh Yâhuwshúa de Gezalfde komt, zal iedereen Hem zien
Ook degenen die al gestorven zijn. Zij zullen namelijk weer levend worden. Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug op de Olijfberg, zegt de Schriften. En iedereen die in Hem gelooft, zal voor altijd bij Hem zijn.

Misschien denk je:
‘Ze zeggen al zolang dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa terug komt, maar het gebeurt gewoon niet. Alles blijft hetzelfde. Waarom zou ik dit geloven? Bewijs het maar.’

In de Geschriften kom je deze gedachten ook al tegen. Lees maar: ‘Er is toch beloofd dat de Gezalfde zou komen.

Waar blijft Hij dan?
Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is.’ (2 Petrus 3:4).

Het antwoord van de apostel Petrus op deze opmerkingen is interessant. Hij stelt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9). En in het volgende vers voegt hij er aan toe: ‘Maar de grote dag van Yâ-hwéh komt net zo onverwacht als een dief.’

Het lijkt er misschien op dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa Zijn komst uitstelt, maar dat is beslist niet zo!
Petrus schrijft dit met grote nadruk: het is nog niet zover, omdat de Vader niet wil dat iemand verloren gaat. Vandaar ook dat je dit vandaag leest. Zie dit als een speciale gift van onze Vader. Hij kijkt uit naar het moment dat ook jij in Yâhuwshúa, Zijn Zoon, gaat geloven en dat je accepteert dat zijn echte dubbelnaam Yâ-hwéh Yâhuwshúa is (Yâhuwshúa is Yâ-hwéh). Wacht daar niet mee tot Hij op de Olijfberg verschijnt. Dan is het te laat en zal je vanwege je zonden voor altijd van Hem gescheiden zijn.

Ga naar Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Geloof in Hem. Hij roept ook jou. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zal eenmaal voor altijd bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa zijn.

HIJ KOMT !

Share

Liefde

Liefde

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. – Johannes 3:16

Liefde wil ook zeggen dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat wil zeggen: De Tien Geboden naleven zoals o.a. Gij zult niet doden.

1 Toen sprak God al deze woorden:
2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
13 U zult niet doodslaan.
14 U zult niet echtbreken .
15 U zult niet stelen.
16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
(Exodus 20:1-17)

Al deze dingen zijn niet mogelijk zonder de hulp van Jezus Christus, waarop wij ons altijd mogen beroepen.

Share

Fon

FonGebed
Koning Jezus Christus, ik bid dat bijbels effectief verdeeld worden in heel Benin en een sterke spirituele impact hebben op de Fon bevolking.

Ezechiel 42, 43; Johannes 16

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share