Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug!

Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terugOpeens zal het gebeuren
Misschien al heel snel. Zoals de bliksem flitst van de ene kant van de hemel naar de andere, zo plotseling zal Yâ-hwéh Yâhuwshúa terugkomen. Uit de hemel, naar deze aarde, als Koning. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Iedereen zal Hem zien.

Van Yâhuwshúa heb je misschien wel eens gehoord
Hij leefde 2000 jaar geleden op deze aarde.
Hij werd gekruisigd, om zo de straf voor onze zonden (overtredingen van de wet van de hemelse Vader Yâ-hwéh) te betalen. Maar Hij werd weer levend en stond op uit het graf.

Korte tijd later, zo vertellen de Geschriften, ging Yâhuwshúa vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel.
En weet je wat er toen gebeurde? Bij de discipelen, die Yâhuwshúa nakeken, stonden opeens twee engelen. Die zeiden dat Yâhuwshúa de Gezalfde eenmaal op dezelfde manier terug zal komen naar deze aarde.

De engelen noemden geen jaartal wanneer dat zal gebeuren. Maar dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt, is zeker. En misschien al heel snel! We zien daar in onze tijd tal van aanwijzingen voor, omdat voorzeggingen van de Schriften vervuld worden. Bijvoorbeeld:

  • de terugkeer van het Joodse volk naar Israël
  • de verspreiding van de boodschap van de Geschriften over de hele wereld
  • oorlogen en rampen

Wanneer Yâhuwshúa komt, zal iedereen Hem zien.Weet je, wanneer Yâ-hwéh Yâhuwshúa de Gezalfde komt, zal iedereen Hem zien
Ook degenen die al gestorven zijn. Zij zullen namelijk weer levend worden. Yâ-hwéh Yâhuwshúa komt terug op de Olijfberg, zegt de Schriften. En iedereen die in Hem gelooft, zal voor altijd bij Hem zijn.

Misschien denk je:
‘Ze zeggen al zolang dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa terug komt, maar het gebeurt gewoon niet. Alles blijft hetzelfde. Waarom zou ik dit geloven? Bewijs het maar.’

In de Geschriften kom je deze gedachten ook al tegen. Lees maar: ‘Er is toch beloofd dat de Gezalfde zou komen.

Waar blijft Hij dan?
Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is.’ (2 Petrus 3:4).

Het antwoord van de apostel Petrus op deze opmerkingen is interessant. Hij stelt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9). En in het volgende vers voegt hij er aan toe: ‘Maar de grote dag van Yâ-hwéh komt net zo onverwacht als een dief.’

Het lijkt er misschien op dat Yâ-hwéh Yâhuwshúa Zijn komst uitstelt, maar dat is beslist niet zo!
Petrus schrijft dit met grote nadruk: het is nog niet zover, omdat de Vader niet wil dat iemand verloren gaat. Vandaar ook dat je dit vandaag leest. Zie dit als een speciale gift van onze Vader. Hij kijkt uit naar het moment dat ook jij in Yâhuwshúa, Zijn Zoon, gaat geloven en dat je accepteert dat zijn echte dubbelnaam Yâ-hwéh Yâhuwshúa is (Yâhuwshúa is Yâ-hwéh). Wacht daar niet mee tot Hij op de Olijfberg verschijnt. Dan is het te laat en zal je vanwege je zonden voor altijd van Hem gescheiden zijn.

Ga naar Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Geloof in Hem. Hij roept ook jou. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zal eenmaal voor altijd bij Yâ-hwéh Yâhuwshúa zijn.

HIJ KOMT !

Share

De Huwelijkspagina

DE WAARHEID OVER HET HUWELIJK

Wat het ware Huwelijk is

Het ware oorspronkelijke eeuwige Huwelijk is een geestelijk huwelijk tussen de néphesh (v.) van elke persoon en haar ware Echtgenoot, Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, in de vorm van haar corresponderende Gezant-Tweeling emanatie van de Zoon. De ware Vrouw van de Echtgenoot is Wijsheid, en Zij hecht zich aan elke nieuwe zoon en werkt om de Unie bij elkaar te houden.

Deze Unie is de hereniging van de tweeledige aard van elk van het eindige perfecte getal, A-Z, in de Geest van onze Vader, die bestond voordat de duisternis plaatsvond. Wanneer herenigd, is elke persoon inderdaad een individu, een term waarvan de betekenis van toepassing is op de herenigde Unies. Wanneer we naar dit Huwelijk verwijzen, zullen we de H met een hoofdletter schrijven.

De Verlating, de Val en de Afdaling

Maar kort nadat de duisternis inviel, waren de laagste tienden van het aantal de eersten die hun posten en hun gezant-emanaties van de Zoon verlieten, om zich te binden om de tegenstander te volgen. En toen, samen met hen, bedroog en/of sleepte de tegenstander de meerderheid van het aantal naar beneden, die vervolgens van hun Gewaad moesten worden ontdaan en werden gescheiden van hun Gezant van Yâ-hwéh Yâhuwshúa. Aldus werden de npheshóth (v.) gescheiden van hun corresponderende Gezant-Tweelingen emanaties van de Zoon, en beiden vielen in de duisternis, en verloren hun aanzien in Zijn ogen. En sindsdien is de néphesh (v.) van elke persoon op zoek naar hereniging met haar ware Echtgenoot, Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, met de Gedaante van haar corresponderende Gezant-Tweeling emanatie van de Zoon.

De middelste groep en de groep eronder van het perfecte eindige getal vielen. De bovenstaande groep (we onderstrepen deze voor een gemakkelijkere identificatie) viel niet uit het Licht. Zij waren de laatsten die afdaalden, de duisternis in, vrijwillig, op het moment dat onze Verlosser Yâhuwshúa’ afdaalde om te incarneren als Eén van onze broeders. Hij wordt daarom De Afdaler (Yardë’n) genoemd, een term die taalkundig is geëvolueerd naar “Jordanië”. De groep erboven, die het meest loyaal was, gaf vrijwillig hun kleding aan Hem, werd ontkoppeld van de Gezant-Tweelingen die hen vergezelden, en daalde vervolgens beheerst af zonder te vallen.

Zij werden de menigten die Yâhuwshúa` overal volgden, toen niet in staat om hogere kennis te begrijpen, dus sprak Hij tot hen in gelijkenissen. Hoe weten we dat die menigten geen gewone midden-jisrâ’ë’l waren? Omdat de codices in de Schriften zeggen dat GEHEEL het midden, gedurende de tijd van Yâhuwshúa`, behalve degenen die Hij persoonlijk specificeerde, bijv. Miryâ´m and Yâhuwçë´ph, gevangen gehouden werden en niet recycleerden in sh’ówl door de tegenstander, een gevangenschap die Hij later bevrijdde toen Hij afdaalde in sh’ówl. Daarom, behalve deze, was iedereen aan de oppervlakte de satanische weduwe van yisrâ’ë´l eronder, een satanische utopie, inderdaad een zeer duistere wereld voor Zijn komst. Zelfs de priesters, de kinderen van de Allerhoogste van yisrâ’ë’l hierboven waren beneden in de duisternis, afgezonderd, wat nog nooit eerder was gebeurd. De tegenstander werd eigenwijs en dacht dat zijn overwinning nabij was. Op dat moment was alleen de néphesh van Yâhuwshúa nog gekoppeld aan Zijn Vader in de Unie.

De terugkeer van de Huwelijksverbintenis

Christenen zijn zich ervan bewust dat onze Verlosser al het werk heeft volbracht waarvoor Hij naar beneden kwam, nadat hij het biologische leven van Zijn stoffelijk lichaam had opgegeven om alle autoriteit van de tegenstander te overwinnen. De meesten van hen weten misschien niet dat Zijn Werk aan het kruis er was voor de aankoop van het wettelijke recht om eerst degenen boven te verlossen (kopen) die zich vrijwillig aanmeldden, na Zijn eigen opstanding, en ten tweede als losgeld van de dood voor de middelste die vielen, bij de scheiding (“Oordeel”), en ten derde om de laatsten eronder te redden, aan het einde.

Blijkbaar houdt Yâ-hwéh Yâhuwshúa’ van palindromen. Hij kwam in het midden van de 7000 jaar die Hij de duisternis gaf om aanwezig te zijn. Tot die tijd daalde de ware oorspronkelijke kosmos van het Licht van voordat de duisternis plaatsvond, af in de duisternis en distantieerde zich van het Huwelijk. Yâhuwshúa` Zelf daalde vrijwillig af, als de Eerste die terug geboren werd in de Huwelijksverbintenis, en begon de terugkeer, terug naar het Licht, van ieder ander van Zijn eindig volmaakt aantal.

De verlossing (aankoop) van degenen boven, die zich vrijwillig aanmeldden, de menigten die Hem volgden, deed Hij na Zijn eigen opstanding. Deze, de laatsten die de duisternis ingingen, werden de eersten die teruggingen naar het Licht. Deze werden bij naam genoemd, zij erkenden Hem op hun beurt, en al deze 144.000 ontstonden, de demon overwinnend als yisrâ’ë’l (iemand die de demon overwint). En door Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te erkennen, trouwden deze kinderen van de Allerhoogste met Hem door een paar te worden in de eeuwige Unie met hun Gezant-Tweeling emanatie (uitstroming) van de Zoon, en Wijsheid hechtte zich aan elk van deze pas herstelde zonen.

Deze broers, in het ware Huwelijk dat in de originele geschriften wordt beschreven, bewaakten elk van hun Huwelijkskamers tegen indringers zoals infiltrerende boze geesten of demonen. En deze ontvingen de ‘download’ van de schatten van Wijsheid en kennis, zoals Páulus op weg naar Dammâ´seq, en waren degenen (m.) die de post-advent geschriften (“Nieuwe Testament”) schreven, direct geïnspireerd door als zonen van de Allerhoogste, de vroege samenroeping van de eerste generatie (“primitieve kerk”), die allemaal werden uitgeroeid door de satanisten, wat de manier is waarop degenen die de middelste altijd fysiek stervend achterlieten. Maar zij gingen dan weer het Licht binnen, als feniks gevleugelde wezens naar het spirituele beeld van de Zoon, die niet door de demonen werden aangehouden als degenen die niet gekleed zijn zonder het Kledingstuk. Daarna bleven deze gerecycleerd worden naar deze wereld, onder degenen van het midden, om het zout van het Land te zijn, totdat de tijd zou komen voor hun volgende missie, om de middelste zus te helpen tijdens de tijd van de scheiding (“Oordeel”), als de 144.000 Getuigen.

Wat Christenen aangeleerd wordt over het WARE Huwelijk

Christenen zijn zich meestal niet bewust van de hierboven beschreven geschiedenis als zijnde waar. De vele aanwijzingen waarvan ze kunnen hebben gehoord, zijn volgens hen louter mythologie. Verhalen die geneigd zijn om de tegenstander te dienen, zodat zij, die gebouwd zijn om de tegenstander af te wijzen als ze erkennen wie hij is, de legendes zullen verwerpen die oorspronkelijk gingen over degenen (m.) hierboven, die in dit huwelijk zijn geweest. Ook hebben Christenen sommige concepten vaag geleerd, van satanisten in de filmindustrie die hun misinterpretaties van hogere kennis hebben bijgedragen als “druppels” van informatie, in de veronderstelling dat de tegenstander wraak zou nemen voor hun aandeel in zijn samenzwering.

Maar sommige ware feiten zijn wel doorgedrongen in de Christelijke leer:

-Dat er een Huwelijk is, dat Zijn oproeping de bruid is en Hij de Echtgenoot.
-Dat het Bruiloftsmaal van het Lam aan het einde is van dit komende seizoen van “Oordeel” (Scheiding).
-Dat Christenen op het kritieke moment nog steeds zullen worden misleid tot de bedrieger, hoewel degenen die om de joden geven, zullen proberen hen ervan te weerhouden die bedrieger te volgen. Zegeningen worden uitgesproken voor degenen die erin slagen om een deel van het niet-satanistische midden terug te winnen dat mogelijk onder hen is.
-Dat er 144.000 spirituele maagden zijn die de naam van de Vader en de Zoon op hun voorhoofd hebben, 12.000 van elk van de 12 stammen maar niet van Dân. Ze maakten niet de associatie dat dit de Getuigen zijn.

Wat christenen wordt geleerd over het VLESELIJKE huwelijk.

De geschriften die door christenen worden beschouwd als hun regelboek over het vleselijke huwelijk, zijn in feite gewijzigd door sâțâ´nistische steno die door sâțâ´nistische joden werd gebruikt om geschriften in te korten en de werklast van het kopiëren ervan te verlichten. Deze verkorte geschriften behielden grotendeels hun leesbaarheid, hoewel de betekenis werd veranderd in materialistische en sâțâ´nische betekenissen. Deze codering werd gebruikt voor alle canonieke geschriften en alle door de sâțâ´nistisch goedgekeurde bijbelvertalingen zijn vertaald uit deze verkorte geschriften.

Zo hebben de Bijbels in de handen van Christenen de geschriften die oorspronkelijk spraken over het ware spirituele Huwelijk veranderd in hun betekenis, materieel gezien, om regels te lijken te stellen voor het materiële huwelijk. Met het oog hierop heeft een ware gelovige in Hem er baat bij om niet dogmatisch te zijn over de verkeerde boodschappen die in onbetrouwbare schriftvertalingen worden gevonden. Er zijn veel van dergelijke geschriften, goed bekend bij Christelijke geleerden, maar we raden ten zeerste aan om hun geschriften op te schrijven en ze in de door de FPS herstelde vertaling te bekijken, aangezien we de meeste al hebben gedecodeerd en ontdekten dat wat we zeggen waar is. Het zijn er te veel om hier op te noemen.

De verkeerd toegepaste gewijzigde geschriften over het ware Huwelijk, hoewel gruwelijk, dienden in ieder geval om het vleselijke huwelijk te beschaven voor degenen voor wie het is toegestaan, het kalfachtige beest van de boerderij/het veld, het tweede spirituele dier van de vier, van yisrâ’ ë´l, die de niet-sâțâ´nistische christenen zijn van het Dagschip van Midden-Yisrâ’ë´l. Vóór het christendom werd het vleselijke huwelijk op zijn best gereglementeerd volgens de regels die de tegenstander aan Moshéh gaf, en van daaruit bergafwaarts onder andere mensen van deze wereld.

Hogere Kennis

Zoals je ziet, bestaan er twee stromingen die we hebben beschreven: de ene is geopenbaard aan degenen in Hem, gelovend in Zijn dubbele namen Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Hij sprak duidelijk met Zijn leerlingen, en gaf hun alle geheime operaties (mysteries) van de eeuwige rijken van Licht en de ware geschiedenis van deze kosmos. Hij sprak deze dingen niet tot de massa die Hem volgde, omdat zij, tijdelijk gescheiden van hun Gezant-Tweeling, niet toegerust waren om met die hogere kennis om te gaan, dus sprak Hij tot hen in gelijkenissen.

De andere denkwijze wordt aan de niet-sâțâ´nistische christenen geleerd door hun misleiders, “Izebel”, geïnfiltreerde sâțâ´nisten, die in hun typische ambitieuze stijl veel niet-schriftuurlijke leiderschapsposities onder de convocatie bedachten en bemanden. met hun eigen mensen. De doctrines die ze hun kudde schapen voedden zijn witgekalkt sâțâ´nisme, ontworpen voor de consumptie van niet-sâțâ´nisten die de waarheid die hun niet is verteld niet aankunnen, omdat die van de middelste yisrâ’ë´l zijn, niet van yisrâ’ël hierboven. De npheshóth (f.) van degenen van het midden blijven gescheiden van hun gezant-tweeling, sinds hun val (we schrijven ze niet met een hoofdletter aangezien ze gevallen zijn). De gezant-tweeling van elke néphesh (v.) is het deel van de persoon dat Zijn ware namen zou kunnen behouden, als het niet gevallen was. Dan zou die persoon, het individu, volledig geïnformeerd kunnen zijn.

Daarom is het hebben van het vermogen of het onvermogen om Zijn dubbele namen te geloven en te belijden en de hogere kennis te accepteren een manier om te weten of een persoon van yisrâ’ë’l hoger of midden is.

Het ware Huwelijk is alleen mogelijk als men eenmaal in Hem bestaat als iemand die de demon (yisrâ’ë’l) heeft overwonnen. Iedereen van A tot Z van het perfecte eindige aantal in de Geest van onze Vader zal dit doen, maar op verschillende geplande tijden. Momenteel hebben alleen degenen (m.) in Hem met het getuigenis van Zijn dubbele namen Yâ-hwéh Yâhuwshúa` dit Huwelijk, en het betaamt dezen om het te bewaken en te ontwikkelen. Deze werden tijdens hun leven bij Yâhuwshúa` geroepen na Zijn opstanding. Als u één van dezen bent, was je al geroepen om Zijn getuigenis te krijgen om Hem te erkennen, maar moet je ‘geactiveerd’ worden. De herinnering aan Zijn namen is gegrift in het karakter van de néphesh van dezen, en deze zullen een prachtige spirituele geur voor hen hebben, terwijl voor degenen buiten hen zullen stinken naar rampspoed.

Share

Fon

FonGebed
Koning Jezus Christus, ik bid dat bijbels effectief verdeeld worden in heel Benin en een sterke spirituele impact hebben op de Fon bevolking.

Ezechiel 42, 43; Johannes 16

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share